| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/113/16 Rady Gminy Brodnica

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2016r. poz. 446) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał w wysokości za trzy miesiące kalendarzowe do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczy obowiązek opłaty.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Brodnica lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brodnica. Opłatę uiszcza się z dołu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/148/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2013r. poz. 1192).

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka-Twarogowska


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 , 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy oraz na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Na podstawie art. 42 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w art. 61 ust.1 nakłada na Radę Gminy Brodnica określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2015r.,poz.87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

4. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:Sprawdziła:

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »