| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/2016 Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446 )oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały .

§ 2. Deklaracja o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni do dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona pisemnie:

1) w Urzędzie gminy Chrostkowo: adres Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, lub

2) przesłana za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urząd Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo, lub

3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Chrostkowie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik, w pliku o formacie PDF.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku .doc i .odt na stronie internetowej Gminy Chrostkowo http://www.chrostkowo.ploraz jako formularz w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Chrostkowo .

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym(Dz. U. z 2013 r. poz.262 , zm. Dz. U. z 2014, poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.poz.1114).

§ 5. Traci moc uchwała nr uchwała nr XXVI/132/2013 r. Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. i Uchwała Nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujaewsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Witkowski


Załącznik do Uchwały Nr XII/79/2016
Rady Gminy Chrostkowo
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »