| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/236/2016 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późń. zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat
i określenia wysokości opłaty dodatkowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

Obszar A: ul. 700-lecia, ul. Lewandowskiego, ul. Plac Działowy, ul. Kościuszki, ul. Podmurna,
ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna, ul. Łączna, ul. Średnia, ul. Szkolna, ul. Rychlewskiego, ul. Świętego Floriana, ul. Bł. Marii Karłowskiej, ul. Skwer Jana Pawła II, ul. Sądowa, Plac Wolności".

2. Załącznik Nr 1 Obszar Strefy Płatnego Parkowania i jej granice.

3. Załącznik Nr 2 Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Żnin.

4. Załącznik Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Elżbieta Gogola


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/236/2016
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar Strefy Płatnego Parkowania i jej granice.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/236/2016
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w mieście Żnin.

1. OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata minimalna w SPP wynosi 0,50 zł

1.1. Opłaty:

za pierwsze pół godziny: 0,50 zł

za pierwszą godzinę: 1,50 zł

za drugą godzinę: 1,80 zł

za trzecią godzinę: 2,00 zł

za czwartą i każdą następną godzinę: 1,50 zł

2. OPŁATY ABONAMENTOWE

2.1. Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe:

A. 20,00 zł - stawka abonamentu miesięcznego dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej SPP,

B. 100,00 zł - stawka abonamentu ważnego 1 miesiąc dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

C. 250,00 zł - stawka abonamentu ważnego 3 miesiące dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

D. 500,00 zł - stawka abonamentu ważnego 6 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

E. 900,00 zł - stawka abonamentu rocznego ważnego 12 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP.

2.2. Okres ważności abonamentu przyjmuje się jako miesiąc kalendarzowy liczony od dnia opłacenia abonamentu.

2.3. Dopuszcza się możliwość wykupienia abonamentu na okres do dwunastu miesięcy przez osoby zameldowane przy ulicy objętej SPP.

2.4. Osoby zameldowane przy ulicach w obrębie obowiązywania SPP przy których nie zostały wyodrębnione miejsca parkingowe lub obowiązuje przy nich zakaz parkowania mogą wykupić abonament dla mieszkańca przy ulicy przylegającej bezpośrednio do tej przy której posiadają miejsce zameldowania.

3. OPŁATY DODATKOWE

1. Za brak opłaty za parkowanie, bądź też postój poza czasem wykupionym na bilecie parkingowym na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czasie jej obowiązywania parkujący otrzymuje powiadomienie do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. 2. 1.W przypadku braku tego dowodu należy uiścić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia bądź też do godziny 9:00 dnia następnego po wystawieniu powiadomienia, jej wysokość obniża się do 20,00 zł.

3. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia powiadomienia, jej wysokość obniża się do 30,00 zł.

4. Opłatę dodatkową należy wnieść niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia w biurze Administratora Strefy Płatnego Parkowania lub przekazać na rachunek bankowy podany na powiadomieniu.

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia powiadomienia na adres parkującego zostanie wysłane wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej oraz obciążenie kosztami wysyłki tegoż wezwania naliczonymi zgodnie z cennikiem operatora usług pocztowych.

6. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia powiadomienia będzie podlegać egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/236/2016
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin.

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Żninie, wymienionej w Uchwale Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania,

2. BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania prowadzone przez administratora,

3. Kontroler SPP - pracownik upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,

4. Bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego,

5. Karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej lub upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej na wyznaczonej kopercie w SPP

6. Karta parkingowa - dokument wydany przez Starostę osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),

7. Koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,

8. Automat parkingowy (parkomat) - urządzenie inkasujące, wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe,

9. Powiadomienie - dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający niewniesienie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania,

10. Wezwanie - dokument wystawiany przez Administratora Strefy Płatnego Parkowania w przypadku nieuiszczenia przez parkującego opłaty dodatkowej zawartej na powiadomieniu w terminie 7 dni od daty wystawienia powiadomienia.

11. Uchwała - Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Rozdział 1.
ROZDZIAŁ I: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Miasta Żnina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 w/w uchwały, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych drogach publicznych w miejscach do parkowania znajdujących się w granicach SPP, w Obszarze A w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz dla SPP w Obszarze B w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyłączeniem wtorku i piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele, ani w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy

§ 4. 1. Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miejskiej Żnina.

2. Granice wjazdu do SPP oznakowane są znakami D-44 strefa parkowania, natomiast wyjazdy znakami D-45 koniec strefy parkowania.

§ 5. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

a) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze,

b) abonamentowe typu A, B, C, D, E, - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,

2. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w biurze SPP w Żninie.

§ 6. Od opłat o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).

§ 7. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1. oznakowanych pojazdów służb porządkowych i komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (t.j. policja, straż pożarna, pojazdy służby zdrowia oraz wykorzystywane do wizyt domowych u pacjentów, pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, służby porządkowe, pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych),

2. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdem samochodowym, posiadających kartę parkingową w miejscach wyznaczonych,

3. kierującego pojazdem samochodowym, przewożącym osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową w miejscach wyznaczonych,

4. wykonawców remontów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania na czas trwania remontu, za okazaniem dokumentu poświadczającego wykonywanie remontu na określonej ulicy i w określonym czasie,

5. przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką w oczekiwaniu na pasażera lub w związku z zakończeniem kursu i rozliczeniem na czas 5 minut,

6. kurierów na czas 10 min w celu dostarczenia przesyłek,

7. autobusów przywożących i odwożących dzieci i młodzież do szkół na czas oczekiwania na pasażerów oraz ich wsiadania i wysiadania,

8. pojazdów dostawczych na czas 15 min dowożących towar do punktów w SPP.

Rozdział 2.
ROZDZIAŁ II: REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 8. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 9. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

§ 10. 1. Wysokość opłat abonamentowych określa Uchwała Rady Miejskiej.

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w ust.1 wydaje się na okresy: miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne, 9-miesięczne, 12-miesięczne.

3. Okres ważności abonamentu przyjmuje się jako miesiąc kalendarzowy liczony od dnia opłacenia abonamentu.

§ 11. Wysokość stawek abonamentu wynosi:

TYP A. 20,00 zł - stawka abonamentu miesięcznego dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej SPP.

TYP B. 100,00 zł - stawka abonamentu ważnego 1 miesiąc dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP C. 250,00 zł - stawka abonamentu ważnego 3 miesiące dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP D. 500,00 zł - stawka abonamentu ważnego 6 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP E. 900,00 zł - stawka abonamentu ważnego 12 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

§ 12. Osoby, o których mowa w § 11 mogą wykupić kartę abonamentową po przedstawieniu następujących dokumentów:

1. dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele lub osoby posiadające dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu,

2. dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.

§ 13. 1. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres jego ważności.

2. Osoba zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 8 i 9.

§ 14. 1. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu w najbliższym automacie parkingowym powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP, z góry za cały przewidywany czas postoju.

2. Bilet z automatu parkingowego, karta abonamentowa, identyfikator osoby niepełnosprawnej należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób widoczny umożliwiający swobodne odczytanie treści i stwierdzenie ich ważności.

3. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

4. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w SPP niezależnie od strefy w jakiej będzie przebywał z ważnym biletem parkingowym.

5. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

§ 15. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania w SPP niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy Żnin lub zarządu drogi w przypadku braku miejsc parkingowych.

Rozdział 3.
ROZDZIAŁ III: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 16. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane powiadomieniem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Żninie.

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:

a) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,

b) parkowanie ponad czas opłacony,

c) parkowanie z abonamentem na korzystanie z koperty w innym miejscu postojowym.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie biura SPP lub na rachunek bankowy Gminy Żnin podany na powiadomieniu.

4. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku okazania w biurze SPP, w dniu wystawienia powiadomienia, biletu parkingowego zakupionego w parkometrze w czasie nieprzekraczającym 5 minut od czasu określonego na powiadomieniu o parkowaniu bez stosownej opłaty.

5. Opłatę dodatkową anuluje się po okazaniu ważnego biletu parkingowego lub abonamentu

6. Opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego

§ 17. Ustala się zasady naliczania opłat dodatkowych i ich wysokości zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 2 do Uchwały nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Żninie.

Rozdział 4.
ROZDZIAŁ IV: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 18. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy administratora SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym identyfikatorem.

§ 19. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkujących w strefie pojazdów, a w szczególności:

1. kontrola prawidłowości działania parkometrów,

2. kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

3. sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

4. sprawdzanie ważności kart abonamentowych,

5. wypisywanie powiadomień - dokumentów wzywających do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,

6. zgłaszanie policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego w SPP,

7. kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do zarządu drogi.

§ 20. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat oraz nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

Rozdział 5.
ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. 1. Wzory biletów parkingowych, kart abonamentowych i wezwań - raportów, określa administrator strefy w uzgodnieniu z zarządem drogi.

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w biurze SPP oraz w zarządzie drogi.

3. Reklamacje dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść na piśmie w terminie 7 dni od daty wystawienia powiadomienia do BSPP.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną Komisję w której w skład wchodzić będą: pracownik Biura SPP, pracownik UM i pracownik PUK-u w Żninie w ciągu 14 dni od złożenia jej w biurze SPP. W sprawach zawiłych w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do Biura SPP.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późń. zm.) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z późń. zm.) dokonuje się poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Obszar A o Plac Wolności
w Żninie.

Strefa Płatnego Parkowania ulega rozszerzeniu o dodatkowe 9 miejsc parkingowych równoległych do krawędzi płyty Placu Wolności w ciągu drogi dojazdowej do ul. Rychlewskiego
w Żninie. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy obszar położony jest w obrębie terenów Kx1. Dla terenów komunikacji pieszej Kx1 zgodnie z § 33, ust. 2 przedmiotowej uchwały dopuszczono ruch kołowy, ustalając prawo przejazdu w ciągu drogi lokalnej pomiędzy ul. Sienkiewicza (KDL 8) i ul. Sądową (KDL 7) oraz przedłużeniu drogi dojazdowej w ul. Rychlewskiego (KDD 10). Plan miejscowy nie wprowadza zakazu realizacji miejsc postojowych. Uznać należy, że dla strefy komunikacji kołowej w obrębie terenów Kx1 dopuszczalna jest w tym fragmencie ulicy strefa płatnego parkowania.[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281 oraz w Dz. U. z 2016 r. poz. 770.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »