| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP;

2) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi
z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP, są zgodne z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej (w formatach: .xml, .doc, .docx);

3) deklaracje powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 4. Traci moc Uchwała XXXVII/186/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia
21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2013 r., poz. 3587).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Kazimierz Tecmer


Załącznik do uchwały Nr XXII/98/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, w tym współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położonych na terenie Gminy Ciechocin.

Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY CIECHOCIN

Ciechocin 172

87-408 Ciechocin

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat) 1)

Pierwsza deklaracja ……………….
(dzień - miesiąc - rok)

Korekta/ Zmiana danych zawartych w deklaracji …………………....

(dzień - miesiąc - rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat)

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA

PESEL/REGON

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji:

1. Jest zameldowanych

osób.

2. Zamieszkuje

osób.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………………………………. X ………………………………….. = …………………………………………..……. zł

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie: ……………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………….zł

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne segregowane lub niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w następujących pojemnikach:

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 60 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

2. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 120 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

3. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 240 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

4. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 360 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

5. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 600 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

6. …………………………………. X …………………………….. = …………………………………………………… zł

(miesięczna liczba pojemników 1100 l) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ……………………………… zł

(należy wpisać sumę z poz. 1-6)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..)

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt 1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2.

Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. G pkt 1 i 2 wynosi:

……………………………………………….. zł

(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….)

H. NUMER TELEFONY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (fakultatywnie)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………….. ……………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ciechocin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Ciechocin określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:

1) Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami


Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest z wejściem w życie
z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87).
Na mocy zmienionego art. 6m i 6n gmina zobowiązana jest dostosować wzór deklaracji
do nowych przepisów. Uchwały podjęte na mocy zmienionego przepisu tracą moc po
18 miesiącach od wejścia w życie nowelizacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »