| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 12 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, 1515, 1890 oraz z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 stycznia 2016 r.,

- uchwałą Nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2016 r.,

- uchwałą Nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 marca 2016 r.,

- uchwałą Nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 maja 2016 r.,

- uchwałą Nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 29 266,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 393 860,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 107 996,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4

- dochody majątkowe w kwocie 285 864,50 zł"

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 29 266,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 15 070 769,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 065 320,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5

- wydatki majątkowe w kwocie 2 005 449,00 zł"

3) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4, 5 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Kazimierz Tecmer


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/100/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 316 140,02

29 266,00

3 345 406,02

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 486,00

11 177,00

26 663,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 486,00

11 177,00

21 663,00

85216

Zasiłki stałe

40 040,00

4 789,00

44 829,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 040,00

4 789,00

44 829,00

85295

Pozostała działalność

90 914,02

13 300,00

104 214,02

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

90 700,00

13 300,00

104 000,00

Razem:

14 364 594,62

29 266,00

14 393 860,62


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/100/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3 711 990,02

29 266,00

3 741 256,02

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 786,00

11 177,00

28 963,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 486,00

11 177,00

26 663,00

85216

Zasiłki stałe

40 040,00

4 789,00

44 829,00

3110

Świadczenia społeczne

40 040,00

4 789,00

44 829,00

85295

Pozostała działalność

184 114,02

13 300,00

197 414,02

3110

Świadczenia społeczne

162 700,00

13 300,00

176 000,00

Razem:

15 041 503,12

29 266,00

15 070 769,12


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/100/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 889 837,02

11 177,00

2 901 014,02

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 486,00

11 177,00

21 663,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 486,00

11 177,00

21 663,00

Razem:

3 228 748,12

11 177,00

3 239 925,12


Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/100/2016

Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 889 837,02

11 177,00

2 901 014,02

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 486,00

11 177,00

21 663,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 486,00

11 177,00

21 663,00

Razem:

3 228 748,12

11 177,00

3 239 925,12


Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawko-Pomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2016 dokonano zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie 29 266,00 zł. z przeznaczeniem na:

85213 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 177,00 zł,

85295 - dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dożywiania w kwocie 13 300,00 zł,

85216 - zabezpieczenie zasiłków stałych - 4 789,00 zł.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »