| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/92/16 Rady Gminy Lubanie

z dnia 13 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Lubanie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 składa się w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87 - 732 Lubanie.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie DOC,PDF,XML, DOCX;

2) deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www (SSL);

3) deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 262 z późn. zm) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj. Dz.U. z 2014 poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. Termin składania deklaracji:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie oraz Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad


Załącznik do Uchwały Nr XVII/92/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 13 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W myśl zapisów zawartych w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) rada gminy ma obowiązek podjęcia części uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gdyż uchwały te zachowują moc na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 r. Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Lubanie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »