| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty - gmina Zławieś Wielka

Na podstawieart. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z Uchwałą Nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty - gmina Zławieś Wielka, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/47/2011 z dnia 19 października 2011 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XX/116/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty - gmina Zławieś Wielka, zwany dalej planem.

2. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

4. Na rysunku planu wyznacza się:

1) oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą:

a) przeznaczenie terenu,

b) granica obszaru objętego planem,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

e) linie wymiarowe,

f) strefa ochrony archeologicznej "W";

2) oznaczenia graficzne informacyjne, do których należy - granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

2) symbolu terenu - należy przez to rozumieć identyfikacyjne oznaczenie terenu w tekście i na rysunku planu gdzie oznaczenie liczbowe określa kolejny numer, oznaczenie literowe określa przeznaczenie terenu;

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć inwestycje i usługi zaspokajające potrzeby ludności w zakresie gastronomii, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, oraz budynki zamieszkania zbiorowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak pomieszczenia socjalne i administracyjne.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§ 3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1MN, 2MN ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

b) dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,

c) uzupełniające - obiekty małej architektury;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) istniejące budynki i obiekty budowlane zabudowy do utrzymania z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania,

b) teren objęty planem graniczy z lasem - należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren 2MN położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - należy uwzględnić zakazy i ustalenia dotyczące ekosystemów obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie 2MN występuje stanowisko archeologiczne nieeksponowane z nawarstwieniami kulturowymi objęte strefą ochrony archeologicznej "W" i znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków - poz. Rozgarty stanowisko 3 AZP 39-42/17 - należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

a) wysokość zabudowy maksymalnie do 10,0 m, przy zachowaniu wysokości zabudowy gospodarczej, garażowej i garażowo-gospodarczej maksymalnie - do 6,0 m,

b) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych wolnostojących lub w bryle budynku mieszkalnego,

c) zakaz lokalizowana budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych wolnostojących przed budynkiem mieszkalnym,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) nakaz zachowania minimum 60% powierzchni działki budowlanej, jako teren biologicznie czynny,

f) powierzchnia zabudowy - maksimum 40% powierzchni działki,

g) minimalna liczba miejsc do parkowania - 2 miejsca do parkowania/1 mieszkanie,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy wolnostojącej - 750 m2,

i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy bliźniaczej - 500 m2,

j) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - nie występuje potrzeba określania,

k) sposób realizacji miejsc do parkowania - jako naziemne miejsca parkingowe lub w garażu wolnostojącym lub wbudowanym,

l) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego - do 30,0 m,

m) intensywność zabudowy od 0,1 do 1,4,

n) dachy budynków jedno-, dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci dachu od 20 do 450;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna terenów poprzez projektowane drogi wewnętrzne oraz publiczną drogę gminną zlokalizowaną poza obszarem opracowania,

b) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej,

c) odprowadzenie ścieków bytowych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej,

f) zaopatrzenie w energię cieplną - z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw
i technologii gwarantujących nieprzekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń,

g) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych źródeł lub projektowanej sieci gazociągowej,

h) gospodarka odpadami stałymi - zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych,

j) dopuszcza się lokalizację, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości 30%.

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:

1) przeznaczenie:

a) teren zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej wolnostojącej,

b) w/w funkcje mogą występować łącznie lub samodzielnie;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - możliwość stosowania nośników reklamowych w formie:

a) tablic reklamowych wolnostojących do wysokości 6 m nie przekraczających 10 m2,

b) szyldów, tablic - wkomponowanych w elewację budynku,

c) masztów flagowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie nie występują obiekty lub obszary wpisane do ewidencji lub do rejestru zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

a) intensywność zabudowy - od 0,1 do 1,4,

b) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m,

c) minimalna liczba miejsc do parkowania:

- 2 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie,

- 2 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni obiektów usługowych,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 750 m2,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

f) nakaz zachowania minimum 55% powierzchni działki budowlanej jako teren biologicznie czynny,

g) powierzchnia zabudowy - maksimum 45% powierzchni działki,

h) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - nie występuje potrzeba określania,

i) sposób realizacji miejsc do parkowania - jako naziemne miejsca parkingowe,

j) dachy budynków dwu- lub wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 150 do 450;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna poprzez projektowane drogi wewnętrzne oraz publiczną drogę gminną zlokalizowaną poza obszarem opracowania,

b) zaopatrzenie w wodę - do istniejącej sieci wodociągowej,

c) odprowadzenie ścieków bytowych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej,

f) zaopatrzenie w energię cieplną - z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw
i technologii gwarantujących nieprzekraczanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń,

g) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych źródeł lub projektowanej sieci gazociągowej,

h) gospodarka odpadami stałymi - zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych,

j) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości 30%.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala się:

1) przeznaczenie - teren wód powierzchniowych śródlądowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie występuje potrzeba określania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren objęty planem położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - należy uwzględnić zakazy i ustalenia dotyczące ekosystemów obowiązujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje potrzeba określania;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określania;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

a) wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych z wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się wykorzystanie cieków jako zbiornika ppoż. na zasadach i warunkach przewidzianych przepisami odrębnymi,

c) nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu do cieków i zbiorników wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - nie występuje potrzeba określania;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości 30%.

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe - tereny dróg wewnętrznych,

b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej, w tym nie związane z obsługą drogi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, nie związanych z obsługą drogi, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie 3KDW występuje stanowisko archeologiczne nieeksponowane z nawarstwieniami kulturowymi objęte strefą ochrony archeologicznej "W" i znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków - poz. Rozgarty stanowisko 3 AZP 39-42/17 - należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie występuje potrzeba określania,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

e) maksymalna wysokość zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania - nie występuje potrzeba określania,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - nie występuje potrzeba określania;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - przebudowa i budowa nowych systemów infrastruktury technicznej - wyłącznie jako podziemnych;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości 15%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/133/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Rozgarty - gmina Zławieś Wielka.

Brak uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/133/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zławieś Wielka, o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony obowiązującymi przepisami,

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych.

3. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne,

2) dotacje,

3) pożyczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) porozumienia publiczno-prywatne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »