| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/193/16 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 13 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774,poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz. 1890) ), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Pruszcz Nr XII/82/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015r. poz. 2737) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3

- pkt 3) otrzymuje brzmienie:

wzroście zatrudnienia - należy przez to rozumieć wzrost liczby pracowników zatrudnionych u danego podatnika na podstawie umów o pracę, w wymiarze pełnego etatu, w porównaniu ze średnią liczbą pracowników z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca zakończył nową inwestycję,".

2. w § 4

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje podatnikowi, który w związku z realizacją nowej inwestycji wybudował, nabył, rozbudował lub zmodernizował budynki, budowle lub grunty, co było połączone ze wzrostem zatrudnienia.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 w związku z realizacją nowej i tej samej inwestycji może być przyznane tylko jeden raz.".

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów, tj:

1) przedłożenia przez podatnika, w terminie 9 miesięcy od oddania nowej inwestycji do użytkowania wniosku o udzielenie pomocy de minimis (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) oraz dokumentów uprawniających do objęcia zwolnieniem tj.

a) odnośnie nowej inwestycji:

- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w odniesieniu, do której podatnik ubiega się o zwolnienie,

- decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organu nadzoru budowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,

- wszelkich dokumentów potwierdzających modernizację lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa.

b) odnośnie zwiększonego zatrudnienia:

- zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podatnik zakończył inwestycję wraz z deklaracjami rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za poszczególne miesiące, z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż 12 m-cy średnie zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

- wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),

c) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu w tym okresie takiej pomocy (załącznik nr 4 i 4a do niniejszej uchwały),

d) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, tj. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zmianami),

2) zobowiązania do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).".

4. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/82/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28.08.2015r. w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/82/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28.08.2015r. w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/82/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28.08.2015r. w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Pruszcz
Nr XXV/193/16
z dnia 13.07.2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie średniego zatrudnienia


Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Pruszcz
Nr XXV/193/16
z dnia 13.07.2016 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie


Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Pruszcz
Nr XXV/193/16
z dnia 13.07.2016 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o utrzymaniu poziomu zatrudnienia


Uzasadnienie

Zmiana uchwały dotyczy aktualizacji treści uchwały i załączników w związku z wydłużeniem czasookresu przedłożenia przez podatnika wniosku o udzielenie pomocy de minimis z 1 miesiąca do 9 miesięcy od oddania nowej inwestycji do użytkowania.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »