| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr IV/107/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.poz. 885)[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie- 77.686.851,72 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie- 60.198.008,72 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.052,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie- 17.488.843,00 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.943.207,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie- 73.918.137,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 60.013.331,72 zł z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 44.160.464,25 zł
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 25.538.174,78 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 18.622.289,47 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3.991.788,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.942.478,47 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 18.140,00 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2016 r. - 1.365.367,00 zł

6) wydatki na obsługę długu- 1.535.094,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.904.806,00 zł
z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.765.175,00 zł
w tym:

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 11.595.175,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 170.000,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
w tym:- 2.139.631,00 zł

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 1.515.831,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 623.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski


Teresa Substyk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/107/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr IV/107/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr IV/107/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR IV/107/16

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

Z DNIA 8 LIPCA 2016 ROKU

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 rozdział 85215 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.527,98 zł dochody przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016/21 z dnia 8 lipca 2016 r.).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 2.527,98 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 r.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


[1]) Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »