| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 lipca 2016r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r.,

- uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r.,

- uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.,

- uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,

- uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r.,

- uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r.,

- uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r.,

- uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.951.868,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.265.855,73 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.686.013,00 zł,

załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 32.466.322,73 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.095.736,18 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.259.687,09 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.487.939,94 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.771.747,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500.309,75 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 33.752,34 zł,

e) obsługa długu 351.893,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.370.586,55 zł

załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt


Władysław Łukasik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2016
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 lipca 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 448 866,80

164 146,00

7 613 012,80

85216

Zasiłki stałe

160 283,00

24 948,00

185 231,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

159 783,00

24 948,00

184 731,00

85295

Pozostała działalność

200 897,80

139 198,00

340 095,80

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

200 400,00

139 198,00

339 598,00

Razem:

30 787 722,73

164 146,00

30 951 868,73


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 lipca 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 889 408,15

0,00

2 889 408,15

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 646 434,15

0,00

2 646 434,15

4300

Zakup usług pozostałych

220 000,00

- 8 600,00

211 400,00

4430

Różne opłaty i składki

32 000,00

8 600,00

40 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

568 150,00

0,00

568 150,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

538 600,00

0,00

538 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

1 200,00

21 200,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 200,00

- 1 200,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

74 500,00

0,00

74 500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 003,13

0,00

60 003,13

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 566,13

1 000,00

19 566,13

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

- 1 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

8 744 575,89

164 146,00

8 908 721,89

85206

Wspieranie rodziny

20 751,45

0,00

20 751,45

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 150,00

2 640,00

15 790,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 640,00

- 2 640,00

0,00

85211

Świadczenie wychowawcze

2 638 193,00

500,00

2 638 693,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

500,00

500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 217 725,56

500,00

3 218 225,56

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 103,27

- 500,00

14 603,27

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 075,59

1 000,00

4 075,59

85216

Zasiłki stałe

188 283,00

24 948,00

213 231,00

3110

Świadczenia społeczne

186 783,00

24 948,00

211 731,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

586 137,39

- 1 000,00

585 137,39

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 366,80

- 2 000,00

30 366,80

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

1 000,00

4 000,00

85295

Pozostała działalność

426 677,80

139 198,00

565 875,80

3110

Świadczenia społeczne

418 400,00

139 198,00

557 598,00

Razem:

32 302 176,73

164 146,00

32 466 322,73


Uzasadnienie

I.Dochody.

1.Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/140, WFB.I.3120.3.45.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział - 85216 § 2030 zwiększono o 24.948,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

b) rozdział - 85295 § 2030 zwiększono o 139.198,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

II.Wydatki.

1.Dział - 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 8.600,00 zł na różne opłaty i składki.

2.Dział - 754 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3.Dział - 851 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

4.Dział - 852 - w planie finansowym Urzędu Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami 500,00 zł na zwrot odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem. W planie finansowym GOPS zwiększono łącznie o 164.146,00 zł środki dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych i na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łącznie 4.640,00 zł na szkolenia pracowników i umowy zlecenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 164.146,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody30.951.868,73 zł

- wydatki32.466.322,73 zł

- planowany deficyt 1.514.454,00 zł

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »