| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Gąsawa, mogą być udzielane dotacje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zlokalizowanego na ich terenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

§ 2. Dotacje, o których mowa w § 1, mogą być udzielone na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których beneficjentem będzie przedsiębiorca, są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, zobowiązany jest on dołączyć do wniosku:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4. 1. Dotacji udziela się w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy może przekroczyć wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 5. 1. Ubiegający się o dotację składa do Wójta Gminy Gąsawa stosowny wniosek, wskazując w nim:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych), lub nazwę, adres, siedzibę wnioskodawcy (nie będącego osobą fizyczną);

2) dane obiektu wpisanego do rejestru zabytków;

3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

4) szczegółowy opis zadania;

5) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

6) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

7) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;

8) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;

2. Wnioski o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, należy składać w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2016 mogą być składać do 30 września2016 r.

4. Dotację przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta, odrębnie dla każdego wniosku.

5. W uchwale przyznającej dotację określa się nazwę dotowanego, prace lub roboty na których wykonanie przyznano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;

3) termin wykorzystania dotacji

4) sposób i termin rozliczenia dotacji;

5) tryb kontroli należytego wykonania prac lub robót;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. W razie stwierdzenia wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podmiot dotowany ma obowiązek zwrotu udzielonej dotacji do budżetu na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. tj. nie dłużej niż do końca okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik


Uzasadnienie

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, jest zadaniem własnym gminy. Jedną z form realizacji tego zadania, jest możliwość udzielania uprawnionym podmiotom dofinansowania, na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Stworzenie takiej możliwości, wynika również z art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

Art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi z kolei, że z budżetu gminy może być przyznana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na zasadach określonych w uchwale przez organ stanowiący gminy, tj. radę gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Gąsawa. Gmina może udzielić dotacji wyłącznie w odniesieniu do prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określana jest każdorazowo w uchwale budżetowej. Rozdysponowanie środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie, może nastąpić wyłącznie w oparciu o procedurę określoną stosowną uchwałą.

Projekt uchwały, stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był również przedstawiony radnym na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w miesiącu kwietniu 2016 r.. Pismem DDO-530-511(2)/16/MM 16.05.2016 r. Prezes Urzędu wskazał na potrzebę uzupełnienia treści uchwały o zapisy odnoszące się do pomocy de minimis oraz zasad postępowania przy ubieganiu się o udzielenie takiej pomocy. Po dokonaniu poprawek, projekt ten został ponownie przesłany do Prezesa Urzędu, który w ustawowym terminie 14-tu dni nie przedstawił zastrzeżeń.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »