| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/123/16 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy w Wąpielsku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/124/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk" (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013r., poz. 1862).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk" Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, dopuściła zgodnie z art. 6r pkt 3b możliwość zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Korzystając z takiej możliwości i wychodząc oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej w gminie Wąpielsk, zdecydowano o zmianie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z zabudowy wielorodzinnej oraz bioodpadów. Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/123/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 15 lipca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/123/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dn. 15 lipca 2016

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WĄPIELSK

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. -

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) tekstylia i odzież;

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, należy prowadzić w sposób polegający na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach.

3. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt. 7-13, należy oddawać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Przeterminowane leki oddaje się także do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach.

5. Objęte zbiórką są także zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych pojemnikach o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

§ 2. -

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości z wyjątkiem miejsc służących do użytku publicznego pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub gromadzenia ich w zbiornikach bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

3. Naprawy o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby.

§ 3. -

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 4. -

1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) pojemniki o pojemności co najmniej 120 litrów dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

b) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

c) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów,

2. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów:

1) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów w systemie zbiorowym

2) worki o pojemności co najmniej 60 litrów w systemie indywidualnym

§ 5. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym.

§ 6. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik o pojemności co najmniej 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 7. -

1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca,

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 5 pracowników;

9) dla lokali w których prowadzona jest działalność agroturystyczna 20 l na jedno łóżko;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności min. 30 litrów

§ 8. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l winny być rozmieszone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiku ruchu pieszego.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 10. -

1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

b) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, - 1 raz w miesiącu;

c) ulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 raz w miesiącu;

b) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne:

- w okresie od 1 maja do 31 sierpnia - 3 razy w miesiącu ;

- w okresie od 1 września do 30 kwietnia - 2 razy w miesiącu

c) ulegające biodegradacji - jeden raz w miesiącu

d) pozostałe zbierane selektywnie -na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów w godzinach pracy punktu;

3) kosze uliczne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

2. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przeterminowane leki - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptece - w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz minimum 1 raz do roku z terenów nieruchomości- w godzinach jego pracy;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

7) tekstylia i odzież - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 12. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe a w szczególności psy należy:

1. Podczas przebywania psa poza terenem nieruchomości osoba utrzymująca zwierzę powinna prowadzić psa na smyczy;

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. -

1. Nieruchomość, na której trzymane są zwierzęta domowe, powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę.

2. Przy wejściu na nieruchomość, o których mowa w ust. 1, powinna być umieszczona tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 15. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 16. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 15 powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 17. -

1. Wyznacza się dwa obszary zabudowane podlegające obowiązkowej deratyzacji.

1) obszar 1 - Wąpielsk I, Wąpielsk II, Ruszkowo, Radzki Duże, Długie I, Długie II

2) obszar 2 - sołectwa: Półwiesk Mały, Półwiesk Duży, Kierz Półwieski, Kierz Radzikowski, Radziki Małe, Łapinóżek, Kupno, Lamkowizna, Kiełpiny, Tomkowo

2. Deratyzację przeprowadza się terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od dnia 1 października do 31 października.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »