| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. -

1. Określa się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie - bez wezwania - z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wąpielsku,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wąpielsku.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXIII/98/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 3746 ).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Regulacja zawarta w art. 6i ustawy określa, iż obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »