| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/127/16 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy w Wąpielsku po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 2. -

1. Ustala się, że za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą ;

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) zebrane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, , odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny stanowiące odpady komunalne - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości,

§ 3. -

1. Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale - raz w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż ;

a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu;

b) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale:

- ? w okresie od 1 maja do 31 sierpnia - 3 razy w miesiącu ;

- w okresie od 1 września do 30 kwietnia - 2 razy w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) przeterminowane leki - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptece - w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz minimum 1 raz do roku z terenów nieruchomości- w godzinach jego pracy;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

6) chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

7) tekstylia i odzież - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy.

§ 4. -

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi raz w tygodniu w sobotę w godz. od 9°° do 16°°.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych , właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać odpady zbierane w sposób selektywny., wymienione w § 2 ust.1 pkt. 2 i 3.

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku,87-337 Wąpielsk, Wąpielsk 20 w pok. nr 29 lub drogą elektroniczną na adres: ug@wapielsk.pl,

2. przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 6. Tracą moc uchwały rady Gminy w Wąpielsku Nr XXV/112/13 z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 800), uchwała zmieniająca Nr XXVI/122/13 z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Z 2013r. poz. 1505)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Stosownie do art. 6r pkt 3 Rada Gminy zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie art. 3b ustawy daje możliwość zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów. Rada Gminy korzystając z tej możliwości zróżnicowała częstotliwość odbierania odpadów segregowanych z nieruchomości wielorodzinnych tym samym usprawniając gospodarkę odpadami w tym zakresie.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 6r pkt 3d Rada Gminy określiła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »