| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu,

Rada Gminy Złotniki Kujawskie
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 1782);

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XIX/145/2016
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 15 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości przed ich gromadzeniem w pojemnikach i workach, należy poddać sortowaniu na następujące frakcje: papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

3. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych (np. makulatura, butelki PET, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji należy umieszczać w workach lub pojemnikach odpowiadających obowiązującym normom (kolor, napis), przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

5 Odpady zielone ulegające biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskiwania kompostu na własne potrzeby lub należy je przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy lub w terminie odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy lub w terminie odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia, akumulatory, świetlówki, metale, zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

9. Zużyte baterie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie placówek oświatowych, urzędów oraz placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

10. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach i ośrodkach zdrowia.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

2. Mycie pojazdów może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest wyłącznie w zakresie wykonania doraźnych napraw wynikających z bieżącą eksploatacją samochodu, w obrębie nieruchomości pod warunkiem że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

a) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

b) worki o minimalnej pojemności 80 l;

c) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l.

2. Właściciel, zarządca nieruchomości jest obowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach, których minimalna miesięczna pojemność wynosi:

a) 60 litrów na jednego mieszkańca;

b) 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola;

c) 5 litrów na jedno łóżko w hotelach;

d) 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

e) 5 litrów na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej;

f) 5 litrów na jednego pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, kwiaciarnie;

g) 2 litry na jedno miejsce pochówku, przy czym w okresie Wszystkich Świętych należy ustawić dodatkowy pojemnik lub pojemniki w ramach umowy dodatkowej.

3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Pojemnik powinien być estetyczny, szczelny, zamykany, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadający obowiązującym normom (PN).

4. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 4 zbierane są w:

1) estetycznych i szczelnych pojemnikach o minimalnej pojemności 60 litrów, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami;

2) w workach trwale zawiązanych, minimalnej pojemności 80 l o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadającym obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami.

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania kolorystyczne pojemników:

1) kolor żółty - papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe;

2) kolor zielony - opakowania ze szkła;

6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać zimny popiół w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) - przynajmniej raz w miesiącu

2) zebranych selektywnie: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania
z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła oraz opakowania wielomateriałowe - przynajmniej raz w miesiącu.

3) z terenów cmentarzy - nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników na odpady komunalne.

§ 6. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego, bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją;

2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego,w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją;

3) szkło oraz opakowania ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego, bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją;

4) odpady zielone należy:

a) zbierać w pojemnikach na odpady zmieszane, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego lub

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin lub

c) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach;

6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin;

7) zużyte baterie powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji lub

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin;

8) zużyte akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin lub

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych odpadów;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin lub

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych odpadów;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, w ilości do 1Mg/rok z gospodarstwa domowego należy:

a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin lub

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych odpadów;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych w ilości do 3Mg/rok z gospodarstwa domowego należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin;

11) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, a pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości do 4 szt./rok z gospodarstwa domowego, należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy w miejscowości Mierzwin.

§ 7. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemnik w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej;

2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

3. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt (osób trzecich);

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 8. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Wywóz nieczystości ciekłych musi odbywać się z taką częstotliwością, aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika.

§ 9. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dopuszczalny jest codziennie w godzinach od 6:00 do 20:00, oprócz niedziel i świąt.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 10. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

7) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 11. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru, wykonywania szczepienia psów przeciwko wściekliźnie raz w roku.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

3. Pies trzymany przy budzie, powinien być należycie uwiązany, uwięzią dostosowaną do zwierzęcia o długości minimalnej 3 metry lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 12. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, psy rasy uznawanej za agresywne także w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 13. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 14. Wyznacza się zabudowane obszary Gminy Złotniki Kujawskie jako podlegające obowiązkowej deratyzacji w terminie od 01 do 30 kwietnia oraz od 01 do 30 października każdego roku.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014 r.(Dz. U. z 2015 r., poz. 87), z dniem 1 sierpnia 2016 r. tracą moc akty prawa miejscowego wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu. Organ ten w dniu 13 lipca 2016 roku postanowieniem znak: N.HK - 524-11/16 zaopiniował pozytywnie regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »