| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 367/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 14a ust.4 art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.[1])), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915), oraz art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 884/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2982 z pózn. zm.#), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przejazd środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych, zwanego dalej Komunikacją Miejską w Toruniu, odbywa się na podstawie biletów:

1) jednoprzejazdowych i czasowych z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska":

a) jednoprzejazdowych lub 30 minutowych,

b) 60 minutowych,

c) 90 minutowych;

2) wieloprzejazdowych - karnetów 8 przejazdowych, z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska";

3) krótkookresowych z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska":

a) dobowych,

b) tygodniowych;

4) rodzinnych z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska":

a) jednodniowych,

b) weekendowych;

5) weekendowych z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska";

6) grupowych z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska";

7) okresowych imiennych lub na okaziciela - z napisem "Gmina Miasta Toruń - Komunikacja Miejska";

8) ulgowych specjalnych oraz ulgowych specjalnych pracowniczych;

9) aglomeracyjnych jednorazowych BiT City i miesięcznych BiT City wystawionych przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę;

10) regionalnych jednorazowych WiT i miesięcznych WiT wystawionych przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę.

2. Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:

1) I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;

2) II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

3. Przystanki ograniczające strefę I oznaczone są na rozkładach jazdy jako "gr. adm.".

4. Jeżeli pasażer posiada ważny bilet obowiązujący:

1) w strefie I, zobowiązany jest do skasowania biletu obowiązującego w strefie II najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego;

2) w strefie II, zobowiązany jest do skasowania biletu obowiązującego w strefie I najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego.";

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

bilety miesięczne i 15-dniowe ważne są wyłącznie na liniach dziennych, z zastrzeżeniem pkt. 3";

3) w § 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

na liniach sezonowych ważne są wyłącznie bilety jednoprzejazdowe lub 30 minutowe oraz bilety wieloprzejazdowe (karnety 8 przejazdowe)";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych środkami Komunikacji Miejskiej w Toruniu, na podstawie biletów jednoprzejazdowych lub czasowych, wieloprzejazdowych i krótkookresowych oraz biletów okresowych imiennych i 15 dniowych, a także na podstawie biletów wystawionych przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę dla osób, o których mowa w pkt. 2 i 3 Tabeli IV, pkt. 2 i 3 Tabeli V i pkt. 2 Tabeli VI obowiązuje do końca sierpnia roku, w którym uczeń ukończy 24 lata";

5) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W środkach Komunikacji Miejskiej w Toruniu dokonuje się sprzedaży biletów:

1) jednoprzejazdowych lub 30 minutowych, 60 minutowych i 90 minutowych przez kierowców i motorniczych pojazdów pod warunkiem, że nie zakłóca to czasu odjazdu pojazdu;

2) jednoprzejazdowych i czasowych, krótkookresowych, rodzinnych i weekendowych, grupowych w automatach biletowych w pojazdach wyposażonych w takie automaty";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku zwrotu należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenia tych należności ustala się w wysokości równej trzykrotności ceny biletu jednoprzejazdowego lub 30 minutowego normalnego";

7) załącznik do uchwały pn. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Toruniu oraz dokumentów uprawniających i dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów łącznie z odpowiednim biletem otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


Załącznik do uchwały Nr 367/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 lipca 2016 r.

Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Toruniu oraz dokumentów uprawniających i dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów łącznie z odpowiednim biletem

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione/ zakres uprawnienia

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Osoby, które ukończyły 65 rok życia

Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

2

Dzieci w wieku do ukończenia 4 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport

3

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby traktowane na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz przewodnicy tych osób (przewodnik - osoba, która ukończyła 13 lat).

Przewodników wskazują w/w osoby.

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

- orzeczenie lub legitymacja z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez właściwe organy,

- orzeczenie lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności

4

Niewidomi i ich przewodnicy (przewodnik - osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies - przewodnik)

Przewodników wskazują w/w osoby.

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

5

Honorowi Obywatele Miasta Torunia

Legitymacja wystawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta Torunia

6

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Książka inwalidy wojennego (wojskowego)

7

Posłowie i senatorowie

Legitymacja

8

Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie i umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej

Legitymacja służbowa

9

Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

Dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości

10

Wolontariusze Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału WOŚP

Identyfikator wolontariusza WOŚP ze zdjęciem i danymi osobowymi wydany przez Fundację WOŚP

11

Studenci w czasie trwania Juwenaliów organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tj. od czwartku od godz. 8:00 do niedzieli do godz. 6:00

Legitymacja studencka lub legitymacja International Student Identity Card (ISIC) zawierająca zdjęcie osobowe oraz trwale umieszczony znak, określający ważność dokumentu wydany przez władze uczelni wyższej lub uprawniony podmiot

II. Do korzystania z biletów ulgowych specjalnych uprawnieni są

Lp.

Osoby uprawnione / zakres uprawnienia

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń:

1)posiadający orzeczenie o niepełnosprawności:

a)uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych ośrodków realizujących edukację przedszkolną i szkolną,

b)w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia,

- na wszystkich liniach dziennych

Dla dzieci - bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia wystawionego przez przedszkole, szkołę lub ośrodek.

Dla uczniów - ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie:

- ważnej legitymacji szkolnej,

- orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia wystawionego przez ośrodek - dla uczniów wymienionych w pkt a,

- orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przy czym w orzeczeniach musi być określony symbol przyczyny niepełnosprawności 01-U, 05-R, 10-N określony na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) - dla uczniów wymienionych w pkt b.

2)posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych specjalnych, szkół przysposabiających do pracy

- na trasie: dom - przedszkole / oddział przedszkolny / szkoła / miejsce praktyk zawodowych - dom,

na liniach dziennych

Dla dzieci - bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez przedszkole/ ośrodek o posiadaniu aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o uczęszczaniu w danym roku szkolnym do przedszkola/ośrodka.

Dla uczniów - ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/ośrodek o posiadaniu aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz ważnej legitymacji szkolnej.

3)uczniowie klas terapeutycznych

- na trasie: dom - szkoła - dom,

na liniach dziennych

Ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę i ważnej legitymacji szkolnej

2

Opiekunowie (będący osobami pełnoletnimi) dzieci i uczniów jadący z dzieckiem lub bez dziecka, z uczniem lub bez ucznia, o których mowa w pkt 1 i 2,

- na trasie: dom - przedszkole/ oddział przedszkolny /ośrodek/ szkoła/ miejsce praktyk zawodowych - dom,

na liniach dziennych

Bilet ulgowy specjalny na okaziciela wydany na podstawie umowy zawartej między Gmina Miasta Toruń a rodzicem/ opiekunem prawnym regulującej zasady dowożenia i opieki w czasie przewozu.

3

Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie

- na wszystkich liniach

Bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi

4

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999 r.

- na wszystkich liniach

Bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie biletu wydanego do dnia 30 czerwca 1999 r.

5

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek (jeden bilet na okaziciela)

- na wszystkich liniach

Bilet ulgowy specjalny na okaziciela wydany na podstawie wniosku złożonego przez Zgromadzenie

6

Dzieci, uczniowie i studenci zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo i więcej dzieci będących na utrzymaniu rodziców, nie dłużej niż do 24 roku życia

- na wszystkich liniach dziennych

Dla dzieci do czasu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę o dzieciach zameldowanych pod wspólnym adresem i potwierdzonego przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Dla dzieci uczących się i studentów - ważna legitymacja szkolna lub ważna legitymacje studencka oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę o dzieciach zameldowanych pod wspólnym adresem i potwierdzonego przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia i ważnej legitymacji szkolnej

III. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych specjalnych pracowniczych uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione/ zakres uprawnienia

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Pracownicy, emeryci i renciści MZK w Toruniu oraz jego następcy prawnego i członkowie ich rodzin - na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym MZK oraz jego następcy prawnego.

Bilet ulgowy specjalny pracowniczy wydany na podstawie stosownego dokumentu określonego w regulaminie wewnętrznym MZK oraz jego następcy prawnego

IV. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednoprzejazdowych i czasowych, wieloprzejazdowych oraz biletów krótkookresowych (dobowych i tygodniowych) uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione/ zakres uprawnienia

Dokumenty poświadczające uprawnienie

do korzystania z przejazdów

1

Dzieci w wieku od ukończenia lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole

- na wszystkich liniach

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport.

W przypadku dziecka w wieku powyżej 7 lat nie będącego uczniem - dodatkowo zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego

2

Uczniowie podstawowych, ponadpodstawowych: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - do ukończenia 24 roku życia

- na wszystkich liniach

Ważna legitymacja szkolna

3

Młodzież pobierająca naukę zawodu w zakładach prywatnych - do ukończenia 24 roku życia

- na wszystkich liniach

Legitymacja z Cechu Rzemiosł Różnych

4

Studenci i doktoranci

- na wszystkich liniach

Ważna legitymacja studenta, ważna legitymacja doktoranta

5

Studenci i uczniowie uczelni i szkół zagranicznych do ukończenia 26 roku życia - na wszystkich liniach

Ważna legitymacja International Student Identity Card (ISIC)

6

Upośledzeni umysłowo bez ograniczenia wieku

- na wszystkich liniach

Legitymacja wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub podmiot przez niego upoważniony na podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z rodzajem schorzenia 01U

7

Inwalidzi słuchu - członkowie Polskiego Związku Głuchych

- na wszystkich liniach

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych oraz orzeczenie o inwalidztwie słuchu

8

Emeryci pobierający świadczenia emerytalne, a także renciści pobierający świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

- na wszystkich liniach

Ważna legitymacja emeryta - rencisty

9

Kombatanci

- na wszystkich liniach

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach

10

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

- na wszystkich liniach

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

11

Osoby będące absolwentami szkół specjalnych i posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności

- na wszystkich liniach

Legitymacja wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub podmiot przez niego upoważniony na podstawie świadectwa ukończenia szkoły specjalnej oraz orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

V. Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgowych biletów okresowych imiennych (15-dniowych
i miesięcznych) uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów

1

Dzieci w wieku od ukończenia lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport.

W przypadku dziecka w wieku powyżej 7 lat nie będącego uczniem - dodatkowo zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego

2

Uczniowie podstawowych, ponadpodstawowych: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna

3

Młodzież pobierająca naukę zawodu w zakładach prywatnych - do ukończenia 24 roku życia

Legitymacja z Cechu Rzemiosł Różnych

4

Studenci i doktoranci

Ważna legitymacja studencka, ważna legitymacja doktoranta

5

Upośledzeni umysłowo bez ograniczenia wieku

Legitymacja wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub podmiot przez niego upoważniony na podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z rodzajem schorzenia 01U

6

Kombatanci

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach

7

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

8

Osoby będące absolwentami szkół specjalnych i posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności

Legitymacja wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub podmiot przez niego upoważniony na podstawie świadectwa ukończenia szkoły specjalnej oraz orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

VI. Do korzystania z przejazdów środkami na podstawie biletów jednorazowych ulgowych oraz biletów miesięcznych imiennych ulgowych wystawionych przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowna umowę, uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie

do korzystania z przejazdów

1

Dzieci w wieku powyżej lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport

2

Uczniowie podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna

3

Studenci do ukończenia 26 roku życia

Ważna legitymacja studencka

VII. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów rodzinnych (jednodniowych i weekendowych) uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie

do korzystania z przejazdów

1

1 do 2 osoby dorosłe

z 1 do 4 dzieci do 18 roku życia

Dorośli - dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

Dzieci - legitymacja lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

VIII. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów weekendowych uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie

do korzystania z przejazdów

1

1 do 2 osoby dorosłe

Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz.1753, poz. 1890 i poz. 1893.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »