| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 371/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1-5, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 281/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003 r., Nr 161, poz. 2156 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800.";

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w wysokości 50 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

W przypadku przekroczenia do 1 godziny opłaconego czasu parkowania istnieje możliwość wniesienia dopłaty do biletu postojowego w kwocie 3 zł, tylko w kasie EZP MZD, w ciągu 1 godziny liczonej od wystawienia przez kontrolera parkingowego wezwania do opłaty dodatkowej.";

3) w załączniku Nr 2 do uchwały:

a) w § 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

MZD - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka 159;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

EZP - Dział Zarządzania Pasem Drogowym;",

- skreśla się pkt 9,

b) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

w kasie EZP MZD znajdującej się w SPP przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21/23, czynnej w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 19.00;",

c) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Abonamenty wykupić można w kasie EZP MZD lub drogą elektroniczną
w e-kiosku (po jego wprowadzeniu);",

d) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

wykupienie biletu postojowego w parkomacie;",

e) w § 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

będące właścicielami lub posiadaczami pojazdu samochodowego.",

f) w § 13 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

posiadają aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej wydaną przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po dniu 30 czerwca 2014 r.",

g) § 17 otrzymuje brzmienie:

Opłatę dodatkową uiszcza się w parkomacie lub w kasie EZP MZD albo przelewem na konto MZD, na podstawie wystawionego przez kontrolera SPP wezwania, umieszczonego za wycieraczką przedniej szyby samochodu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 774, poz. 1336, poz.1830, poz. 1890 i poz. 2281; z 2016 r., poz. 770 i poz. 903.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., z 2005 r. Nr 52, poz. 1029, z 2007 r. Nr 63, poz. 1029 i poz. 1030, z 2008 r. Nr 147, poz. 2247 i 2249, z 2009 r. Nr 86, poz. 1513, 2011 r. Nr 310, poz. 3374, z 2013 r. poz. 2278 oraz z 2014 r. poz. 2302.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »