| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 372/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r., poz. 1765) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.

2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.";

2) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, innych niż komunalne.";

3) uchyla się § 22;

4) w § 24:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Utrzymywanie pszczół jest dopuszczalne po spełnieniu następujących wymagań:

1) usytuowania ula pszczelego w miejscu uniemożliwiającym przypadkowe wejście osób postronnych oraz oznakowania tego miejsca tablicami ostrzegawczymi, informującymi o obecności pszczół;

2) usytuowania ula pszczelego w odległości co najmniej 30 metrów od granicy nieruchomości;

3) w przypadku usytuowania ula pszczelego na dachu budynku zachowania odległości co najmniej 10 metrów od otworów okiennych znajdujących się na poziomie oraz powyżej i poniżej poziomu posadowienia ula.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

Odległość ula od granicy nieruchomości, o której mowa w ust. 7 pkt 2 może być zmniejszona po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości przyległej, jednak nie mniej niż do 10 metrów od granicy nieruchomości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »