| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Boniewo

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu raz na dwa miesiące w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 czerwca.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Jako inkasenta wyznacza się pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę wodociągu grupowego w Osieczu Małym.

§ 3. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania tej opłaty na rachunek bankowy Urzędu 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 lub w kasie Urzędu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 5. Traci moc uchwała XXIV/153/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013 r. oraz Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Ciesielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »