| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.1248).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Irena Jędrusik


Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ) Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W związku art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art.6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r., zatem termin uchwalenia nowego regulaminu upływa w dniu 31 lipca 2016 r. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


Załącznik do uchwały Nr XX/147/16

Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki,

i) chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe,

n) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 lit. a - d mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu
oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej
lub zbiorników bezodpływowych.

§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwa jest pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tegoprzeznaczonych;

2) dokonywania wyłącznie drobnych napraw pojazdów samochodowych;

3) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum:

1) 15 l/ 1 mieszkańca/ tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 litrów na każdą nieruchomość zamieszkałą;

2) 3 l/ 1 dziecko, ucznia, pracownika/ 1 tydzień w żłobkach, przedszkolach, szkołach;

3) 10 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, biurach, urzędach, przychodniach, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na taką nieruchomość;

4) 15 l/ 1 miejsce konsumpcyjne / 1 tydzień w lokalach gastronomicznych;

5) 15 l/ 1 łóżko/ 1 tydzień w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach, noclegowniach, domach pomocy społecznej;

6) 20 l/ 1 działkę/ 1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca
do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów;

7) 20 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych.

2. Ustala się minimalne pojemności pojemników na drogach publicznych (koszy ulicznych) - 20 litrów.

3. Wszystkie urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, wymienione w ust. 1, muszą być szczelne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i odpowiadające obowiązującym normom.

§ 7.1.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników (lub worków) do zbierania odpadów komunalnych:

1) olor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury;

2) kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali lub odpadów suchych;

3) kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła;

4) kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych;

- z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.

2. Dopuszcza się stosowanie koloru żółtego do pojemników (lub worków) przeznaczonych na tak zwane frakcje suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale).

§ 8.1. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane
w należytym stanie technicznym.

2. Pojemniki na odpady powinny być okresowo czyszczone i dezynfekowane
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak
nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

§ 9. Na terenie nieruchomości urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Zarząd drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy ciągach pieszych, w tym w szczególności w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają ciągi piesze służące użyteczności publicznej.

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 11.1. Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów suchych (mokre odpady komunalne) należy zbierać w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zbierane
są w następujący sposób:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: papier i tektura
oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w workach,

2) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w workach;

odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być:

a)zbierane razem w workach,

b)przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c)kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje
to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko;

4) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;

5) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady,

b) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej,

c) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów,

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane z nieruchomości przynajmniej raz w roku. Informacje o terminach odbioru będą podane do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem ich odbioru;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych

można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

§ 12. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie.

3. Odbiór odpadów suchych oraz wyselekcjonowanych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i przelania się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania do gruntu.

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do:

1) stałego nadzoru nad zwierzętami oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed uciążliwością oraz zagrożeniem dla ludzi i mienia;

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzę z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego;
nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

§ 16. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym założenie kagańca niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane
ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

2. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi pod warunkiem, że pies jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela
lub opiekuna.

Rozdział VII

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani
są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób,
aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,
nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19. 1.Wyznacza się obszar Gminy Nowa Wieś Wielka jako obszar podlegający corocznemu obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminie od 1 do 31 marcai od 1 do 30 listopada.

2. Obowiązkowi przeprowadzenia okresowej deratyzacji podlegają w szczególności:

1) węzły cieplne i przyłącza,

2) urządzenia kanalizacyjne,

3) pomieszczenia piwniczne,

4) osłony śmietnikowe,

5) omieszczenia produkcyjne i magazyny.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »