| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. Nr 142, poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) odpady mokre oraz odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:

1) odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie;

2) odbiór odpadów segregowanych, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkła odbywa się jeden raz w miesiącu.

§ 4. Określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zbieranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi:

1) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub kompostowane we własnym zakresie na terenie nieruchomości;

2) przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;

3) chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) zużyte baterie można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej;

5) zużyte akumulatory można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpośrednio z posesji przynajmniej raz do roku;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położony na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka świadczy usługi w każdą sobotę od godziny 8.00 do godziny 16.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 6. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/229/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1252).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Irena Jędrusik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art.6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »