| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Kowal

z dnia 20 lipca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/72/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 8/2016 , Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVI/80/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 15/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 16/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 21/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 22/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/89/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 27/2016 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: Wyrazy: "Dochody budżetu w wysokości 16.088.961,09 zł"zastępuje się wyrazami: "Dochody budżetu w wysokości 16.298.864,44 zł" , z tego:

1) bieżące w wysokości 11.581.153,91 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.717.710,53 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

2. § 2. otrzymuje brzmienie: Wyrazy "Wydatki budżetu w wysokości 16.208.961,09 zł" , zastępuje się wyrazami: "Wydatki budżetu w wysokości 16.418.864,44 zł" , z tego:

1) bieżące w wysokości 11.072.784,53 zł,

2) majątkowe w wysokości 5.346.079,91 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. § 3 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. otrzymuje brzmienie zgodne z zał. Nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kowal


Edward Dominikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 529 076,11

17 000,00

2 546 076,11

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 529 076,11

17 000,00

2 546 076,11

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

104 174,60

17 000,00

121 174,60

801

Oświata i wychowanie

1 285 669,72

95 608,35

1 381 278,07

80101

Szkoły podstawowe

1 054 940,00

1 457,05

1 056 397,05

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 457,05

1 457,05

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

54 255,12

7 439,95

61 695,07

0970

Wpływy z różnych dochodów

13 155,12

7 439,95

20 595,07

80104

Przedszkola

114 125,60

57 572,98

171 698,58

0970

Wpływy z różnych dochodów

49 995,60

57 572,98

107 568,58

80110

Gimnazja

8 428,00

1 752,79

10 180,79

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 752,79

1 752,79

80113

Dowożenie uczniów do szkół

50 358,00

27 385,58

77 743,58

0830

Wpływy z usług

50 358,00

27 385,58

77 743,58

852

Pomoc społeczna

2 911 988,95

56 975,00

2 968 963,95

85216

Zasiłki stałe

70 531,00

10 975,00

81 506,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

70 531,00

10 975,00

81 506,00

85295

Pozostała działalność

16 511,95

46 000,00

62 511,95

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

16 400,00

46 000,00

62 400,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 023 499,62

40 320,00

1 063 819,62

90095

Pozostała działalność

268 999,62

40 320,00

309 319,62

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

20 160,00

20 160,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

20 160,00

20 160,00

Razem:

16 088 961,09

209 903,35

16 298 864,44


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 545 454,00

0,00

1 545 454,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

214 000,00

- 25 000,00

189 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

214 000,00

- 25 000,00

189 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 331 454,00

25 000,00

1 356 454,00

4270

Zakup usług remontowych

110 000,00

- 15 000,00

95 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

203 250,00

40 000,00

243 250,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 915 720,91

1 800,00

1 917 520,91

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 915 720,91

1 800,00

1 917 520,91

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

16 623,15

1 800,00

18 423,15

710

Działalność usługowa

53 500,00

- 250,00

53 250,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

40 000,00

- 9 250,00

30 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

- 9 250,00

30 750,00

71095

Pozostała działalność

13 000,00

9 000,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

9 000,00

22 000,00

720

Informatyka

47 895,09

1 300,00

49 195,09

72095

Pozostała działalność

47 895,09

1 300,00

49 195,09

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

12 500,00

12 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 800,00

- 11 200,00

19 600,00

750

Administracja publiczna

1 777 696,48

21 150,00

1 798 846,48

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 572 052,48

2 000,00

1 574 052,48

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

2 000,00

16 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

78 933,00

19 150,00

98 083,00

4300

Zakup usług pozostałych

57 166,00

19 150,00

76 316,00

801

Oświata i wychowanie

5 314 918,51

95 608,35

5 410 526,86

80101

Szkoły podstawowe

2 748 509,76

1 457,05

2 749 966,81

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

16 400,13

1 457,05

17 857,18

80104

Przedszkola

404 237,41

80 000,00

484 237,41

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

112 200,00

80 000,00

192 200,00

80110

Gimnazja

338 291,36

5 952,79

344 244,15

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 200,00

752,79

30 952,79

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 800,00

1 000,00

4 800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

4 200,00

11 200,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

364 307,65

6 000,00

370 307,65

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

6 000,00

17 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

194 351,79

2 198,51

196 550,30

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

231,00

600,00

831,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 358,00

1 000,00

17 358,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 000,00

598,51

7 598,51

852

Pomoc społeczna

3 071 928,95

56 975,00

3 128 903,95

85202

Domy pomocy społecznej

30 500,00

- 1 752,00

28 748,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 500,00

- 1 752,00

28 748,00

85204

Rodziny zastępcze

3 000,00

1 752,00

4 752,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

1 752,00

4 752,00

85216

Zasiłki stałe

70 531,00

10 975,00

81 506,00

3110

Świadczenia społeczne

70 531,00

10 975,00

81 506,00

85295

Pozostała działalność

32 444,95

46 000,00

78 444,95

3110

Świadczenia społeczne

32 333,00

46 000,00

78 333,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 601 750,00

33 320,00

1 635 070,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

547 000,00

- 7 000,00

540 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

47 000,00

- 7 000,00

40 000,00

90095

Pozostała działalność

472 750,00

40 320,00

513 070,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 750,00

40 320,00

65 070,00

Razem:

16 208 961,09

209 903,35

16 418 864,44


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 328 976,00

15 000,00

1 343 976,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

214 000,00

- 25 000,00

189 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

214 000,00

- 25 000,00

189 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo

214 000,00

- 25 000,00

189 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 114 976,00

40 000,00

1 154 976,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

323 250,00

40 000,00

363 250,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kępka Szl. na terenie dz. 65 i 126

150 250,00

40 000,00

190 250,00

720

Informatyka

30 800,00

- 11 200,00

19 600,00

72095

Pozostała działalność

30 800,00

- 11 200,00

19 600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 800,00

- 11 200,00

19 600,00

Zakup urządzeń do zabezpieczenia danych

30 800,00

- 11 200,00

19 600,00

801

Oświata i wychowanie

1 122 583,00

4 200,00

1 126 783,00

80110

Gimnazja

7 000,00

4 200,00

11 200,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

4 200,00

11 200,00

Zakup komputerów

0,00

4 200,00

4 200,00

Razem

5 338 079,91

8 000,00

5 346 079,91


Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania niżej opisanych zmian:

1.W planie dochodów skorygowano wysokość środków:

-z wpływów za dzierżawę mienia gminnego;

-z dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ościennych gmin w Przedszkolu w Grabkowie, z wynajmu autobusów, za korzystanie z autobusu przez dzieci dowożone do szkoły w Kowalu, z prowizji z PZU, refundacji z Biura Pracy;

-z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wypłatę zasiłków stałych;

-z dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

2.W planie wydatków uwzględniono środki:

-na przebudowę drogi w Kępce Szl.po zmniejszeniu dotacji dla Powiatu i środków na remont mostu na Rakutówce;

-na wypłatę odszkodowania za zajmowane mieszkanie;

-na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

-na zakup urządzeń do zabezpieczenia danych (przesunięcie środków z majątkowych do bieżących);

-na szkolenia pracowników i promocję gminy;

-na realizację zadań oświatowych - na opłatę za dzieci z gminy uczęszczające do placówek w innych gminach, pomoce dydaktyczne, zakup komputera do sekretariatu Gimnazjum Publicznego w Grabkowie, utrzymanie domu nauczyciela, dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły i inne;

-na realizację zadań GOPS - dożywianie i wypłata zasiłków stałych (środki z dotacji);

-na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Wobec opisanych wyżej zmian podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »