| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Kowal

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/72/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 8/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVI/80/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 15/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 16/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 21/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 22/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/89/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 27/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/97/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 29/2016 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:"Dochody budżetu w wysokości 16.432.019,44 zł" zastępuje się wyrazami "Dochody budżetu w wysokości 16.737.133,44 zł", z tego:

a) bieżące w wysokości 12.019.422,91 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.717.710,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"Wydatki budżetu w wysokości 16.552.019,44 zł" zastępuje się wyrazami "Wydatki budżetu w wysokości 16.857.133,44 zł", z tego:

a) bieżące w wysokości 11.511.053,53 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.346.079,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 15 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z zał. Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia (zadania zlecone).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w BIP i Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Kowal


Stanisław Adamczyk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 381 278,07

3 635,00

1 384 913,07

80101

Szkoły podstawowe

1 056 397,05

2 368,00

1 058 765,05

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 497,00

2 368,00

9 865,00

80110

Gimnazja

10 180,79

1 267,00

11 447,79

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 608,00

1 267,00

4 875,00

852

Pomoc społeczna

3 102 118,95

301 479,00

3 403 597,95

85211

Świadczenie wychowawcze

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 108,00

1 984,00

14 092,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 008,00

796,00

5 804,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

7 100,00

1 188,00

8 288,00

Razem:

16 432 019,44

305 114,00

16 737 133,44


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 410 526,86

3 635,00

5 414 161,86

80101

Szkoły podstawowe

2 749 966,81

2 368,00

2 752 334,81

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 982,64

626,10

2 608,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68 074,23

24,11

68 098,34

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

17 857,18

1 717,79

19 574,97

80110

Gimnazja

344 244,15

1 267,00

345 511,15

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 001,55

12,69

55 014,24

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

12 052,28

1 254,31

13 306,59

852

Pomoc społeczna

3 262 058,95

301 479,00

3 563 537,95

85202

Domy pomocy społecznej

28 748,00

- 2 000,00

26 748,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

28 748,00

- 2 000,00

26 748,00

85211

Świadczenie wychowawcze

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

3110

Świadczenia społeczne

1 170 000,00

293 623,00

1 463 623,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 500,00

4 700,00

16 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 715,00

809,00

2 524,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

113,00

413,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

150,00

5 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 730,00

100,00

2 830,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 317 460,00

0,00

1 317 460,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

- 30,00

70,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 900,00

30,00

4 930,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 208,00

1 984,00

14 192,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 208,00

1 984,00

14 192,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

189 347,00

2 000,00

191 347,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 210,00

- 32,76

11 177,24

4120

Składki na Fundusz Pracy

870,00

32,76

902,76

4300

Zakup usług pozostałych

3 619,00

2 000,00

5 619,00

Razem:

16 552 019,44

305 114,00

16 857 133,44


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZADANIA ZLECONE - plan finansowy dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 668,00

3 635,00

18 303,00

80101

Szkoły podstawowe

7 497,00

2 368,00

9 865,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 497,00

2 368,00

9 865,00

80110

Gimnazja

3 608,00

1 267,00

4 875,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 608,00

1 267,00

4 875,00

852

Pomoc społeczna

2 508 334,95

300 291,00

2 808 625,95

85211

Świadczenie wychowawcze

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 008,00

796,00

5 804,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 008,00

796,00

5 804,00

Razem:

2 854 887,61

303 926,00

3 158 813,61


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZADANIA ZLECONE - plan finansowy wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

14 668,00

3 635,00

18 303,00

80101

Szkoły podstawowe

7 497,00

2 368,00

9 865,00

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 982,64

626,10

2 608,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74,23

24,11

98,34

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 440,13

1 717,79

7 157,92

80110

Gimnazja

3 608,00

1 267,00

4 875,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35,72

12,69

48,41

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3 572,28

1 254,31

4 826,59

852

Pomoc społeczna

2 508 334,95

300 291,00

2 808 625,95

85211

Świadczenie wychowawcze

1 193 515,00

299 495,00

1 493 010,00

3110

Świadczenia społeczne

1 170 000,00

293 623,00

1 463 623,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 500,00

4 700,00

16 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 715,00

809,00

2 524,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

113,00

413,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

150,00

5 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 730,00

100,00

2 830,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 008,00

796,00

5 804,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 008,00

796,00

5 804,00

Razem:

2 854 887,61

303 926,00

3 158 813,61


Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania niżej opisanych zmian:

1.W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji - decyzja WFB.I.3120.3.50.2016/87 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami jego obsługi.

2.W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji - decyzja WFB.I.3120.3.51.2016/87 - na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

3.Dokonano przesunięć między paragrafami środków na realizację zadań bieżących przez GOPS.

Wobec opisanych wyżej zmian wprowadzenie Zarządzenia jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »