| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 253/2016 Burmistrza Brodnicy

z dnia 31 sierpnia 2016r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz.1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688, poz. 1787, poz. 1939, poz. 1993, poz. 2413, poz. 2625, poz. 2657, poz. 2823 i poz. 2886);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,

Uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 233/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 239/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 103.467.584,51 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 101.463.584,51 zł,

b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.813.584,51 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 94.741.545,51 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 7.296.921,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 183.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

z up. Burmistrza Brodnicy
Sekretarz Miasta


Elwira Kempczyńska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 7.296.921,00 zł, w tym:

1.w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 31.579,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 25.672,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

2.w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się planowane dochody w § 2060 o kwotę 7.219.272,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 4.802,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 4.872,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz informacji do wymienionej decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016/103, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 11.481,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie, na podstawie wymienionego pisma, w tej samej klasyfikacji dokonano korekty kwoty dotacji z decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z 7 lipca 2016 r. - zmniejszenie o kwotę 757,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.296.921,00 zł, w tym:

1.w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 31.579,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 25.672,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

2.w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 7.219.272,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 4.802,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 4.800,00 zł i w § 4210 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane wydatki w § 4170 łącznie o kwotę 10.724,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia oraz 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 183.782,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2016 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010 i § 2060) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

z up. Burmistrza Brodnicy
Sekretarz Miasta


Elwira Kempczyńska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »