| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 20 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 2016r, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r, Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016r, Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016r, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 24 401 358,28zł zastępuje się dochodami w wysokości 24 401 358,28zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 804 956,28zł

- dochody majątkowe w wysokości 596 402,00zł

pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 25 361 358,28zł zastępuje się wydatkami w wysokości 25 361 358,28zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 309 340,28zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 052 018,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 960 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 312 415,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 352 415,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości 5 093 458,62zł, pozostają bez zmian

- wydatki w wysokości 5 092 360,62zł, pozostają bez zmian;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 800,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 335 578,05zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 225 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 91 187,42zł

2) wydatki w wysokości 254 187,42zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dochody w wysokości 83 837,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 837,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 85 878,00zł,

2) celowa w wysokości 54 000,00zł,

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 8 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Michaliszyn


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą przemieszczeń środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących działach:

- dział 750, rozdz. 75095 zwiększa się § 4210 w wysokości 7 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi związanych z wykonywaniem prac przez pracowników publicznych i interwencyjnych na terenie gminy, zmniejszając jednocześnie dział 900, rozdz. 90001 § 4260;

- dział 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 4300 w wysokości 137 000,00zł z przeznaczeniem na wynajem mobilnego lodowiska z wyposażeniem i na wykonanie z tym związane podłączeń energetycznych, zmniejszając jednocześnie dział 900, rozdz. 90019 § 2960.

Tym samym dokonuje się zmiany załącznika do budżetu - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok z tyt. nadwyżki dochodów budżetu gminy podlegające przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/16
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 20 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/16
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 20 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2 ochrona srodowiska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »