| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/148/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 października 2016r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 roku, poz.195, 1257, 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016 r., poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2016 roku, uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą nr XXVI/134/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr F.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.54.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 września 2016 r., zarządzenie nr F.0050.59.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie " Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.110.418,47 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 31.658.777,22 zł; 2) majątkowe w wysokości 451.641,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.167.814,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie "1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.518.281,48 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 31.282.603,62 zł; 2) majątkowe w wysokości 2.235.677,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.167.814,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Uzasadnienie

Uzasadnienie

Dz. 600 Transport i łączność

Przeniesienie 800,00 zł z inwestycji "Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska Polskiego" na inwestycję "Rozgraniczenie geodezyjne ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą".

Dz. 750 Administracja publiczna

Przenosi się 5.000,00 zł z wydatków bieżących na zakup sprzętu komputerowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą podyktowane są wypłatą odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne w związku z restrukturyzacją zatrudnienia w w/w placówce. Pozostałe przeniesienia między paragrafami podyktowane są bieżącą realizacją budżetu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przenosi się 3.000,00 zł z utrzymania, doposażenia, konserwowania i remonty placów zabaw na terenie gminy oraz 1.000,00 zł z organizacji różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz D C S i T z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla instruktorów za prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą i dorosłymi w szkolnych salach gimnastycznych na terenie gminy i wypłatę wynagrodzeń za sprzątanie pomieszczeń po tych zajęciach oraz na zakup strojów sportowych dla zawodników reprezentujących D C S i T.

Zmiana przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2016 rok:

Sołectwo Bachorzewo

Zmiana przedsięwzięć: Zabudowa oświetlenia ulicznego przy przystanku - 3.000,00 zł oraz Impreza integracyjna "Słodki pączek" - 500,00 zł, z przeznaczeniem na "Zakup znaków informacyjnych z numerami domów" - 800,00 zł oraz "Zakup tłucznia na drogi gminne położone na terenie sołectwa Bachorzewo" - 2.700,00 zł.

Sołectwo Grochowalsk

Przenosi się 9.418,05 zł z "Poprawy chodnika na odcinku od sklepu" oraz 2.000,00 zł z "Zabudowy oświetlenia ulicznego na trasie do Glewa" z przeznaczeniem na "Budowę chodnika na trasie do Grochowalska".

Sołectwo Kamienica

Przenosi się 81,00 zł z "Remontu dróg gminnych w sołectwie - zakup tłucznia", 5,00 zł z "Doposażenia świetlicy w krzesła" oraz 730,52 zł z "Organizacji festynu integracyjnego", z przeznaczeniem na "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamienicy"

Sołectwo Krojczyn

Przenosi się 266,13 zł z przedsięwzięcia "Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie - zakup gruzu" na "Zakup opału do remizo-świetlicy wiejskiej"

Sołectwo Michałkowo

Przenosi się 2.000,00 zł z przedsięwzięcia "Organizacja biesiady sołeckiej dla mieszkańców" na zadanie "Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamienicy".

Sołectwo Mokowo

Przeniesienie kwoty 2.413,85 zł z organizacji imprezy integracyjnej na rzecz lokalnej społeczności na przebudowę drogi gminnej w Mokowie.

Sołectwo Strachoń

Przenosi się 820,07 zł z "Imprezy integracyjnej dla mieszkańców" na przedsięwzięcie "Zabudowa oświetlenia ulicznego"

Sołectwo Stróżewo

Przenosi się 3.000,00 zł z przedsięwzięcia "Zakup i montaż lamp oświetleniowych" na zadanie "Utwardzenie dróg sołeckich"

Sołectwo Wierznica

Przenosi się 5.000,00 zł z przedsięwzięcia "Dofinansowanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa" oraz 1.000,00 zł "W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa", z przeznaczeniem na następujące zadania: "Dofinansowanie drogi w Mokowie" - 2.000,00 zł oraz "Zakup tłucznia na drogi w sołectwie 4.000,00 zł.

Zmiana dwóch przedsięwzięć sołeckich z zadań bieżących na inwestycyjne:

1) W sołectwie Kamienica " Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamienicy" -6.816,52 zł

2) W sołectwie Lenie Wielkie - "Wytyczenie drogi gminnej nr 171003C" -8.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/148/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/148/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/148/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »