| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) papier i tektura;",

b) w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: "14) popioły.";

2) w § 5 uchyla się ust. 2;

3) w § 6 uchyla się ust. 2;

4) w § 7 uchyla się ust. 2;

5) uchyla się § 12;

6) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) odpady komunalne mokre oraz niesegregowane (zmieszane): a) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października z terenu miasta odbierane są raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz w miesiącu; b) z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w tygodniu;";

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) z placówek handlowych - raz w miesiącu;";

7) 7) w § 14 ust. 5 - 10 otrzymują brzmienie: "5. Przeterminowane leki winny być gromadzone w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach wskazanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą - w godzinach ich pracy bądź przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy zwracać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów w godzinach ich pracy bądź przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 7. Chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady bądź przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu - w godzinach ich pracy bądź przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 9. Zużyte opony należy pozostawić w punktach usługowych i warsztatach samochodowych przy wymianie opon na nowe - w godzinach ich pracy bądź przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę. 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Uzasadnienie

Kompetencja zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą leży w gestii Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. Zmiany zaopiniowane zostały przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie (postanowienie nr 45/16 z dnia 29 września 2016r.).

Zmiany polegają na:

a) przekazywaniu odpadów do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w postaci: przeterminowanych leków i chemikalii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, baterii i akumulatorów;

b) wprowadzono możliwość opróżniania pojemników z placówek handlowych raz w miesiącu;

c) usunięto zapisy (§ 5 ust. 2; § 6 ust. 2; § 7 ust. 2) dotyczące dopuszczenia przy zachowaniu minimalnej pojemności innych pojemników.

Przedłożony projekt w pełni odpowiada ustawowej delegacji, wprowadza z nielicznymi tylko wyjątkami rozwiązania o charakterze uszczegółowiającym. Zważywszy więc, że przedłożony projekt został zweryfikowany, winien być on uznany za spełniający wymagania stawiane przez prawo oraz odpowiadający na zapotrzebowanie mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »