| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/152/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 7 października 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są działające na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne;

2) konferencje;

3) spotkania;

4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii;

5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz forum dyskusyjne w Internecie;

6) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

7) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej

8) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, określając:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin przeprowadzenia konsultacji;

4) sposób zbierania informacji;

5) komórkę organizacyjną/stanowisko merytoryczne odpowiedzialne za ich przeprowadzenie

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

3. Postanowienia ust. 2 nie wykluczają innych sposobów informowania o konsultacjach.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, publikuje się co najmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji.

5. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.

§ 7. Po przeprowadzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wraz ze stosownym projektem uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Uzasadnienie

Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Przedstawiony projekt uchwały, zgodnie z art. 5 ust. 5 wyżej powołanej ustawy, formułuje generalne zasady konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, w tym zwłaszcza charakter oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tychże konsultacji.

Uchwała nie rodzi bezpośrednio skutków finansowych wobec Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »