Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, 2002 r. Nr 41, poz. 364, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, 2006 r. Nr 227, poz. 1658, 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Centrum Kultury w Gródku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/36/07 Rady Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Gródku ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 44, poz. 360, 2008 r. Nr 37, poz.360) w Rozdziale III "Organy zarządzające i doradcze, pracownicy" dodaje się § 12 1 w brzmieniu:
" 1. Dyrektor może powołać Radę Programową Gminnego Centrum Kultury, ustalając jej skład osobowy spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli społeczności lokalnych.
2. Rada Programowa jest organem doradczym Dyrektora w zakresie zadań merytorycznych, określonych w § 5 ust. 1 Statutu.
3. Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.
4. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora GCK. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe