Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DŁM 713-11/09 Komisarza Wyborczego

z dnia 7 października 2009r.

o postanowieniu w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klukowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 i 8, w związku z art. 64j oraz art. 193 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1065 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości postanowienie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klukowo.
§ 1. Z powodu nie zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Łomży zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie tj. do dnia 3 października 2009 r. - wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klukowo, w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 22 listopada 2009 roku nie przeprowadza się a mandaty 2-ch radnych pozostają nieobsadzone.
§ 2. Zgodnie z art. 193 ust. 2 w/w ustawy, wybory uzupełniające do Rady Gminy Klukowo w okręgu wyborczym Nr 1 powinny być powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od daty 22 listopada 2009 r. W związku z tym, że data takich wyborów wypadałaby w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed upływem kadencji obecnej rady gminy, zgodnie z art. 193 ust. 4 w/w ustawy, wybory takie nie zostaną przeprowadzone, a mandaty radnych pozostaną nieobsadzone do końca kadencji.
§ 3. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w okręgu wyborczym Nr 1 oraz Urzędzie Gminy w Klukowie.
KOMISARZ WYBORCZY

Eugeniusz DĄBROWSKI
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe