Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/581/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art 110 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm.: Dz.U. 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33 i Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 55, poz. 1152), zmienionej uchwałą Nr XXIV/231/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 56, poz. 957), uchwałą Nr XXXII/349/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 191, poz. 2585), uchwałą Nr XLV/522/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2168) , uchwałą Nr XXIX/346/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 164, poz.1608), uchyloną uchwałą Nr XXX/370/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 lipca 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 181, poz. 1807) i uchwałą Nr XXXII/390/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 249, poz. 2568), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
" § 7. 1. Prezydent Miasta Białegostoku udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 także innym pracownikom Ośrodka. "
2) § 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
" 2) koordynacja realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, "
3) w § 6 skreśla się pkt 13).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku w zakresie dotyczącym § 1 pkt 3) niniejszej uchwały.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe