Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420/ Rada Miejska w Augustowuie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2007 r. Nr 239, poz. 2449/ wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 dodaje się ust. 4,5 i 6 w brzmieniu: " 4. Umowy najmu na lokale socjalne nie mogą być przedłużone osobom, których dochód wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1 zostanie przekroczony. 5. Dotychczasowy najemca lokalu socjalnego, któremu nie będzie przedłużona umowa najmu i nie posiadający zadłużenia wobec wynajmującego może ubiegać się o zmianę umowy na lokal mieszkalny pod warunkiem spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.1. 6. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości określonej w art. 6 ust. 1 ustawy".
2) W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Burmistrz Miasta Augustowa w drodze zarządzenia powołuje na okres czterech lat Społeczną Komisję Mieszkaniową".
3) W § 13 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4. Dobrowolne uregulowanie w całości należności czynszowych za zajmowany lokal mieszkalny po wygaśnięciu umowy najmu będzie podstawą do ubiegania się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy przez osobę posiadającą status korzystającego z lokalu bez tytułu prawnego lub pełnoletniego członka rodziny po łącznym spełnieniu nw. warunków: a) stałe zamieszkiwanie w danym lokalu przez okres co najminiej 1 roku od ustania stosunku najmu, b) brak zaległości w należnych opłatach za zajmowany lokal, które stanowią podstawę do rozwiązania najmu, c) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku nie przekraczający 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe