Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo - lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 6 oraz 96 ust 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220 poz. 1431, Nr 216 poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 6 poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753) Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Zatwierdza się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania na rzecz osób samotnych oraz osób w rodzinie zgodnie załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wydatki na usługi lecznicze, pomoc rzeczową zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeśli dochód osoby samotnej lub w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 206/XXXI/04 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2004 r., /Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 1564 z dnia 16.07.2004 r/., zmienionej Uchwałą Nr 246/XXXVII/04 r., z dnia 29 września 2004 r., /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 153, poz. 2030 z dnia 08.10.2004 r., zmieniająca Uchwałę Nr 479/LXXIII/06 z dnia 25 października 2006 r./ Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 266, poz. 2646 z dnia 10 listopada 2006 r./ w sprawie szczegółowych warunków przygotowania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatność za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora.
§ 5. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Uchwały zachowują swoją moc w trakcie ważności decyzji.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Mieskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 356/XLIX/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik1.docx

załacznik nr 1 do Uchwały Nr 356.XLIX.09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 356/XLIX/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik2.docx

załącznik nr 2 do Uchwały 356.XLIX.09
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 356/XLIX/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik3.docx

załacznik nr 3 do Uchwały Nr 356.XLIX.09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe