Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/180/09 Rady Miasta Kolno

z dnia 1 października 2009r.

w sprawie inicjatywy wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miasta Kolno popiera inicjatywę wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w scenie składania homagium przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II.
§ 2. Pomnik będzie wzniesiony na terenie przy Kościele Św. Anny w Kolnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Staszkiewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe