Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/142/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach (Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych na terenie gminy Przerośl zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowy przebieg i położenie dróg wymienionych w §1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załacznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/142/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1 do uchwały XXI 142 09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/142/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

nr 2 do uchwały XXI 142 09
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/142/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 29 września 2009 r.
Zalacznik3.doc

nr 3 do uchwały XXI 142 09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe