Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Łosinka i Ancuty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223,poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz. 1374; z 2008r. Nr 237, poz. 1657; z 2009r. Nr 1, poz. 3) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 , z 2008r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co następuje
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się :
1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogólnego gminy Narew i szczegółowego wsi Narew, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/137/02 Rady Gminy Narew z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 36, poz. 907), polegającą na przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno - usługowej nieuciążliwej dla otoczenia terenów przeznaczonych w dotychczasowym planie pod usługi, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i innej działalności gospodarczej w miejscowości Narew (C 19 U, P) - załącznik Nr 1A i Nr 1B do uchwały,
2) zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/161/98 Rady Gminy Narew z dnia 30 kwietnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 9, poz. 46), polegającą na przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno - usługowej nieuciążliwej dla otoczenia, nieruchomości przeznaczonej w dotychczasowym planie pod budowę szkoły podstawowej w miejscowości Łosinka (22.12.UO) - załącznik Nr 2 do uchwały,
3) zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/101/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r. (Dz. Urz. Województwa Białostockiego Nr 29, poz. 102), polegającą na przeznaczeniu części nieruchomości oznaczonej w planie wsi Ancuty symbolem 2.3 MR pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno - usługowej nieuciążliwej dla otoczenia przeznaczonej w dotychczasowym planie pod zabudowę zagrodową - załącznik Nr 3 do uchwały,
4) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew, zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/102/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r. (Dz. Urz. Województwa Białostockiego Nr 29, poz. 103) polegającą na przeznaczeniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 726/21 i 726/34 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług będących dotychczas w planie terenem przeznaczonym pod budowę dróg dojazdowych w miejscowości Narew - załącznik Nr 4 do uchwały,
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1725 położoną w obrębie geodezyjnym gruntów miejscowości Narew, polegający na przeznaczeniu przedmiotowej działki pod tereny zabudowy usługowo - przemysłowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi - załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 2. Zmiany planów i plan zagospodarowania przestrzennego wymienione w § 1 składają się z następujących części:
1) części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały,
2) części graficznej w postaci rysunków , jako załączniki Nr 1 do Nr 5 , sporządzone dla obszarów wymienionych w § 1,
3) stwierdzenie zgodności niniejszego planu i zmian planów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew - załącznik Nr 6 do uchwały.
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik Nr 7 do uchwały
5) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie i zmianach planów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć plan, o ktym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.),
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapach w skali 1:1000, stanowiących załączniki Nr 1A i 1B, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,
5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana (lico) budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki,
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
10) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć w szczególności budynki gospodarcze, szklarnie, garaże, śmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, małą architekturę, służącą bezpośrednio funkcjonowaniu działek i obiektów przeznaczenia podstawowego,
11) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,
12) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,
13) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,
14) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
15) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty publiczne lub komercyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności, nie wytwarzające dóbr materialnych na skalę przemysłową,
16) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć obiekty produkcyjne wytwarzające dobra materialne, składy, magazyny itp.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym i zmianami planów miejscowych,
2) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania i symbole tych terenów,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do nowych budynków lub nowych części budynków rozbudowywanych,
4) klasyfikacja oraz parametry dróg i ulic,
§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:
1) linie określające zasady podziału na działki budowlane,
2) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,
3) oznaczenia szerokości jezdni ulic gminnych, projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,
4) zarysy budynków projektowanych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami: 1MN,PU, 2MN,PU, 3MN,PU, 4MN,PU, 5MN,PU, 6MN,PU, 7MN,PU, 8MN,PU, 9MN,PU w miejscowości Narew (załączniki Nr 1A i 1B), 10MN,PU w miejscowości Łosinka (załącznik Nr 2), 11MN,PU, 12MN,PU, 13MN,PU i 14MN,PU w miejscowości Ancuty (załącznik Nr 3) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno - usługowej nieuciążliwej dla otoczenia wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa produkcyjno-usługowa nieuciążliwa dla otoczenia,
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową produkcyjno - usługową, nieuciążliwą dla otoczenia, wbudowaną w budynki mieszkalne lub z zabudową produkcyjno - usługową, nieuciążliwą dla otoczenia, wolnostojącą wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
3) zabudowy produkcyjno - usługowej, nieuciążliwej dla otoczenia, z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe,
2) wysokość budynków produkcyjno - usługowych do dwóch kondygnacji,
3) wysokość budynków gospodarczych i garaży do 7 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu,
4) dopuszcza się podpiwniczanie budynków mieszkalnych,
5) dachy budynków mieszkalnych i produkcyjno - usługowych symetryczne dwuspadowe i wielospadowe na budynkach rozczłonkowanych o kącie nachylenia połaci dachowych 30o - 45o z doświetleniem poddasza użytkowego,
6) kolorystyka elewacji - z zastosowaniem tradycyjnych barw stosowanych w lokalnym budownictwie z wykluczeniem kolorów jaskrawych; w odniesieniu do pokryć dachowych należy stosować różne odcienie czerwieni, brązów i szarości,
7) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,9 m w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy,
8) ewentualna realizacja zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej możliwa jest jako jedno zamierzenie inwestycyjne, na które wykonano jeden projekt, bądź kilka projektów skutkujących powstaniem budynku złożonego z powtarzalnych segmentów,
9) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%,
10) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki,
11) odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z § 17, pkt 2.
§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN,U w miejscowości Narew (załącznik Nr 4), przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług (zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew uchwalonego uchwałą Nr XIV/102/96 Rady Gminy w Narwi z dnia 29.08.1996r. teren ten był przeznaczony dotychczas pod drogi dojazdowe na osiedlu mieszkaniowym).
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania - zgodne z ustaleniami planu Nr XIV/102/96 Rady Gminy w Narwi z dnia 29.08.1996r. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług:
1) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji usługowej mogącej powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej,
2) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wszystkich formach,
3) maksymalna wysokość budynków 8 m, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu i 13 m od kalenicy dachu, dach - dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci 27o - 45o; stosowanie dachów wielospadowych dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych proporcjami bryły budynku,
4) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%,
5) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki,
6) odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z § 17, pkt 2.
§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP (załącznik Nr 5), przeznacza się pod zabudowę usługowo - produkcyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) zabudowy usługowo - produkcyjnej,
2) realizację urządzeń towarzyszących: obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej itp.,
3) realizację mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, jeżeli jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia,
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się:
1) realizacji mieszkań, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa usługowo - produkcyjna uzasadniająca ich potrzebę.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) wysokość budynków usługowo - produkcyjnych do dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno - produkcyjnych, a do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb użytkowych inwestora,
2) wysokość budynków gospodarczych i garaży do 7 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu,
3) dachy budynków o różnych formach - stosownie do wielkości przekrywanej powierzchni, rozpiętości konstrukcyjnej, potrzeb doświetlenia pomieszczeń itp.,
4) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,9 m w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy,
5) udział powierzchni zabudowanej (obejmującej powierzchnię zabudowy i powierzchnie utwardzone - dojazdy, dojścia, place manewrowe, parkingi itp.) nie przekraczającą 80% powierzchni działki,
6) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki minimalnie 20%,
7) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na działkę w ilości min. 20 stanowiska na 100 zatrudnionych,
8) odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z § 17, pkt 2,
9) ewentualne drogi wewnętrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
10) zakaz realizacji obiektów o charakterze tymczasowym.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych i nowych części obiektów rozbudowywanych, w celu uzyskania właściwych walorów przestrzennych i jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni,
2) od strony dróg należy lokalizować budynki i obiekty przeznaczenia podstawowego, natomiast budynki i obiekty z nimi związane lub im towarzyszące lokalizować w głębi działki,
3) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu,
4) infrastrukturę techniczną, głównie wodociąg i energię elektryczną na obszarach zabudowy należy realizować wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej poszczególnych zespołów.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 10. 1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:
1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających obowiązujących normatywów, a także obowiązek stosowania docelowo na obszarze objętym planem scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych na warunkach określonych przez ich zarządców,
2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,
3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w ilościach mogących stwarzać przekroczenia dopuszczalnych i alarmowych poziomów niektórych substancji, według odrębnych przepisów szczególnych,
4) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez przestrzeganie poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczególnych oraz poprzez zachowanie możliwie największych odległości między obiektami i urządzeniami emitującymi hałas, a wymagającymi ochrony przd hałasem (np. mieszkania służbowe, obiekty administracyjne i socjalne).
2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:
1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały,
2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury obszarów sąsiednich.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 11. Na terenach objętych planem nie występują obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.
§ 12. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie obszaru objętego zmianą planu określoną w § 1 pkt 4 należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie nadzoru archeologicznego należy uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 13. Na terenach opracowania w trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, inwestor i wykonawca są zobowiązani wstrzymać wszelkie prace budowlane i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 14. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objętym niniejszym planem przewiduje się następujące przestrzenie publiczne: tereny komunikacji kołowej - drogi publiczne i parkingi - przy ich budowie i przebudowie należy wprowadzić urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych,
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych oraz nośników reklamowych,
3) nakazuje się stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,
4) dopuszcza się:
a) lokalizowanie urządzeń technicznych dróg związanych z ich utrzymaniem,
b) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej,
c) nasadzenia drzew liściastych w liniach rozgraniczających ulic.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych
§ 15. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
§ 16. 1. Na obszarze objętym planem nie występują nieruchomości wymagające przed zabudową i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podziału.
2. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone linią przerywaną) nie są obligatoryjne, mogą stanowić zasadę podziału terenu w przypadku wystąpienia właściciela działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu,
2) powierzchnia ewentualnych działek budowlanych wydzielonych powinna stwarzać możliwość zabudowy i zagospodarowania zgodnie z funkcją i warunkami technicznymi oraz prawidłowego funkcjonowania,
3) najmniejsza powierzchnia działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału terenu nie może być mniejsza niż:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 2 x 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
4) szerokość frontu działek powinna wynosić:
a) minimum 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) minimum 2 x 16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
c) minimum 7,5 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
5) ewentualne drogi wewnętrzne tworzone na potrzeby działek wydzielonych powinny spełniać wymogi normatywne wynikające z przepisów szczególnych, jak dla klasy D, a także zabezpieczać możliwość zrealizowania w nich niezbędnych dla funkcjonowania terenów elementów systemów infrastruktury technicznej,
6) działki budowlane powstałe na skutek podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu , w tym zakaz budowy
§ 17. Na obszarach objętych planem ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:
1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne - zabrania się niszczenia lub uszkadzania istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych: rowów oraz sieci drenarskich, oraz wykonywania w ich pobliżu robót i innych czynności, które mogą spowodować utrudnienia przepływu wody, nadmierną filtrację i inne niepożądane zjawiska,
2) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, przed podjęciem jakichkolwiek robót budowlanych należy systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych - uzyskać pozwolenie wodno-prawne na przebudowę tych urządzeń oraz przedłożyć dokumentację projektową przebudowy tych urządzeń łącznie z operatem wodno-prawnym do uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Rozdział 10
Zasady modernizacji,rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 18. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:
1) dojazdy do terenów jak niżej od najbliższych dróg publicznych i wewnętrznych, także od ciągów pieszo - jezdnych:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-9MN,PU - od projektowanych ulic klasy D:
- 2KD-D o szerokościach w liniach rozgraniczających 10 m i 13,5 m z pasem zieleni o szerokości 3,5 m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R = 70 m, o szerokości jezdni 5 m z normatywnymi poszerzeniami na łuku poziomym,
- 2KD-Dx - ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6 m,
- 3KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m z wyokrągleniem załomów trasy łukiem poziomym o promieniu R = 70 m i szerokości jezdni 5 m z normatywnymi poszerzeniami łuku,
- 4KD-Dx - ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m z rozszerzeniem do 10 m jak na rysunku planu,
- 5KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczjących 10 m i szerokości jezdni 5 m,
- 6KD-Dx - ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m jak na rysunku planu,
- 7KD-Dx - ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m z rozszerzeniem jak na rysunku planu,
- 8KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,
- 9KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,
- 10KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5m,
- 11KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 11 m i szerokości jezdni 5 m,
- 12KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,
- 13KD-D - o szerokości w liniach rozgraniczających 11 m między ul. 10KD-D a 11KD-D i na dalszym odcinku 10 m i szerokości jezdni 5 m,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 10MN,PU - od drogi powiatowej Nr 1618B klasy L w istniejących liniach rozgraniczających,
c) dla terenów oznaczonych symbolami 11-14MN,PU - od drogi gminnej Nr 107148B klasy L Saki - Ancuty w istniejących liniach rozgraniczających oraz od projektowanych 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D o szerokościach w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,
d) dla terenu oznaczonego symbolem MN,U od istniejącej ulicy Mickiewicza w istniejących liniach rozgraniczających i proj. ulic 1KD-D i 2KD-D,
e) dla terenu oznaczonego symbolem UP - od drogi gminnej Nr 107167B klasy L o szerokości w liniach rozgraniczających 12 - 15 m jak w rysunku planu i szerokości jezdni 6 m,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i urządzeń infrastruktury technicznej w odległościach nie mniejszych jak niżej określone:
a) na terenach 1-4MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D i 13KD-D,
b) na terenie 5MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 8 KD-D, 9KD-D i 10KD-D,
- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,
c) na terenie 6MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-D, 5KD-D, 6KD-Dx, 7KD-Dx i 8KD-D,
- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,
- 10 m od rowu melioracyjnego,
d) na terenie 7MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-D, 5KD-D i 8KD-D,
- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV
e) na terenie 8MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-Dx,
f) na terenie 9MN,PU:
- 20 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-Dx, 3KD-D i 8KD-D,
- 7 m od linii elektroenergetycznej SN 15 kV,
g) na terenie 10MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczającej ulicy,
- 3 m od istniejących sieci wodociągu i kanału sanitarnego,
h) na terenach 11MN,PU, 12MN,PU i 14MN,PU:
- 15 m od krawędzi jezdni drogi gminnej KD-107148B,
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-D,
i) na terenie 13MN,PU:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic 2 KD-D, 3KD-D i 4KD-D,
j) na terenie MN,U:
- 5 m od linii rozgraniczających ulic,
- 3 m od istniejącego wodociągu,
k) na terenie UP:
- 20 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej Nr 107167B,
3) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarządcami,
4) narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic min. 5 x 5 m lub 8 x 8 m przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90o oraz z drogą wojewódzką 10 x 10 m,
5) powiązania układu komunikacyjnego poszczególnych terenów z układem zewnętrznym stanowią następujące drogi:
a) terenów oznaczonych symbolami 1-9MN,PU - ulice 8KD-D i 9KD-D w powiązaniu z ul. Mickiewicza i drogą wojewódzką Nr 685,
b) terenu oznaczonego symbolem 10MN,PU - droga powiatowa Nr 1618B Łosinka - Kotłówka - Tyniewicze Małe - droga Nr 1601B,
c) terenów oznaczonych symbolami 11-14MN,PU - droga gminna Nr 107148B Saki - Ancuty w powiązaniu z drogą wojewódzką Nr 685,
d) terenu oznaczonego symbolem MN,U - ulica Mickiewicza i ulice 1KD-D i 2KD-D,
e) terenu oznaczonego symbolem UP - droga gminna Nr 107167B - droga Nr 685 - droga gminna Nr 107137B,
6) wskaźniki parkingowe w ilości:
a) przy usługach - 25 m. p. / 1000 m2 p.u.
b) przy zakładach pracy - 20 m.p. / 100 zatrudnionych
7) na terenach ulic w obrębie linii rozgraniczających zkazuje się realizacji obiektów budowlanych i tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dotyczących ich utrzymania, a także infrastruktury technicznej.
§ 19. W zakresie systemu elektroenergetycznego ustala się:
1) dla terenów 1-9MN,PU:
a) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z 3-ch stacji transformatorowych - 1 wieżowej istniejącej w pobliżu opracowywanego terenu i 2-ch słupowych projektowanych na obszarze planu, zgodnie z rysunkiem planu,
b) zasilanie projektowanych stacji transformatorowych liniami SN 15 kV napowietrznymi, zrealizowanymi od najbliższej istniejącej linii SN 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu,
c) konieczność uwzględnienia w projektowanym zagospodarowaniu terenu obecności na przedmiotowym terenie linii SN 15 kV napowietrznej oraz przystosowania jej do nowych warunków pracy (uziemienia, obostrzenia itp.),
d) linię zabudowy:
- 7 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami nieizolowanymi,
- 5 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami izolowanymi,
e) bezpośrednią obsługę odbiorców projektowanymi liniami nn napowietrznymi lub kablowymi, zlokalizowanymi w liniach rozgraniczających ulic wyprowadzonymi z istniejącej i projektowanych stacji transformatorowych,
2) dla terenu 10MN,PU:
a) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej w ulicy linii nn napowietrznej,
b) w zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejącego kabla nn,
c) linię zabudowy - 7 m od osi linii SN 15 kV,
3) dla terenow 11-14MN,PU - zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej w pobliżu stacji transformatorowej słupowej po zrealizowaniu linii nn napowietrznej w niezbędnym zakresie w liniach rozgraniczających ulic,
4) dla terenu MN,U - w przypadku kolizji z projektowaną zabudową - zdemontować linię nn,
5) dla terenu UP:
a) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z projektowanej stacji transformatorowej, zasilanej projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV od istniejącej na obszarze planu linii SN 15 kV napowietrznej,
b) lokalizację stacji transformatorowej i linii zasilającej SN 15 kV należy ustalić na etapie projektu budowlanego,
c) bezpośrednią obsługę odbiorców projektowanymi liniami nn z w/w stacji transformatorowej,
d) konieczność uwzględnienia istniejącej linii SN 15 kV w projekcie planu zagospodarowania terenu, przystosowując ją do nowych warunków pracy,
e) linię zabudowy:
- 7 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami nieizolowanymi,
- 5 m od osi linii SN 15 kV dla linii z przewodami izolowanymi,
§ 20. W zakresie systemu telekomunikacji ustala się:
1) podłączenia potencjalnych abonentów z najbliższej istniejącej sieci telekomunikacyjnej po rozbudowie jej w niezbędnym zakresie w liniach rozgraniczających,
2) urządzenia telekomunikacyjne istniejące kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy przebudować na warunkach gestora sieci.
§ 21. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ustala się:
1) zaopatrzenie z własnych źródeł ciepła - przy preferencji stosowania paliw proekologicznych tj. oleju opałowego niskosiarkowego, gazu ziemnego i energii elektrycznej,
2) zaopatrzenie ze źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną np. słońca, pomp ciepła, energii wiatrowej itp.
§ 22. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w gaz przewodowy ustala się:
1) podłączenie odbiorców projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia zlokalizowanym w liniach rozgraniczających ulic, po uprzednim wybudowaniu gazociągu w/c Gródek - Michałowo - Narew wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową 1o w Narwi,
2) do czasu budowy sieci gazowniczej możliwość korzystania z gazu propan - butan.
§ 23. W zakresie systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo - gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpożarowych poszczególnych terenów:
a) terenów oznaczonych symbolami 1-9MN,PU w Narwi z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej ?100 mm z włączeniem się do istniejących przewodów wodociągowych w ulicach o symbolach 8KD-D i 9KD-D, zasilanych ze stacji wodociągowej w Narwi,
b) terenu oznaczonego symbolem 10MN,PU w Łosince z istniejącego przewodu wodociągowego zasilanego ze stacji wodociągowej w Łosince,
c) terenów oznaczonych symbolami 11-14MN,PU w Ancutach z projektowanego przewodu wodociągowego z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Ancuty, poza terenem opracowania, zasilanej ze stacji wodociągowej w Narwi,
d) terenu oznaczonego symbolem MN,U w Narwi z istniejącego przewodu wodociągowego zasilanego ze stacji wodociągowej w Narwi, od którego linia zabudowy obiektów kubaturowych wynosi min. 3 m; w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewód wodociągowy może być zlikwidowany na odcinku pokazanym w rysunku planu, a odcinek między ulicami 1KD-D i 2KD-D przełożony w miejsce nie kolidujące z tym zagospodarowaniem,
e) terenu oznaczonego symbolem UP w Narwi z projektowanej sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. S. Żeromskiego zasilanego ze stacji wodociągowej w Narwi,
2) na terenie 4MN,PU, o którym mowa w pkt 1a) lokalizację studni publicznej oznaczoną na rysunku planu symbolem SW, spełniającą warunki techniczne określone w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących zasad funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
3) zasady przebiegu projektowanych tras sieci wodociągowej i lokalizacja studni publicznej, określone w rysunku planu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne,
4) realizację projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy poszczególnych obiektów do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych,
5) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej, o której mowa w pkt 1 a) i c), dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na własnej działce, wykonywanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, a po wybudowaniu w ulicy przewodu wodociągowego budynki należy podłączyć do sieci wodociągowej, a studnie mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych lub zlikwidowane.
§ 24. W zakresie systemu odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych:
a) z terenów 1-9MN,PU w Narwi do projektowanej kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - pompowym z włączeniem się do istniejącego kanału u zbiegu ulicy Gnilicy i 8KD-D, poza granicami opracowania i oczyszczalni ścieków w Narwi, a po oczyszczeniu do rowu dopływającego do rzeki Narew; zasady przebiegu projektowanych tras kanałów sanitarnych i deszczowych, określone w rysunku planu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne,
b) z terenu 10MN,PU w Łosince do istniejącego kanału sanitarnego i oczyszczalni ścieków w Łosince, a po oczyszczeniu do rowu dopływającego do rzeki Narew,
c) z terenów 11-14MN,PU w Ancutach według rozwiązań indywidualnych - na okres przejściowy dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w oczyszczalni w Narwi, docelowo utylizację ścieków w przydomowych oczyszczalniach, o ile parametry działki i warunki gruntowo - wodne pozwalają na to, z lokalizacją w obrębie własnego terenu i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,
d) z terenu MN,U w Narwi do istniejących kanałów sanitarnych na terenie działki, lub w ulicy Białowieskiej i oczyszczalni ścieków w Narwi,
e) z terenu UP w Narwi do istniejącego kanału sanitarnego w ulicy S. Żeromskiego, a w przypadku niemożliwości grawitacyjnego włączenia się do kanału zastosować rozwiązania pompowe,
2) realizacja projektowanych kanałów sanitarnych i przyłączy poszczególnych obiektów do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,
3) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 1 a) dopuszcza się odprowadzenie ścieków z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w oczyszczalni w Narwi, a po wybudowaniu w ulicach kanałów sanitarnych zbiorniki te należy zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej,
4) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, usługowych, ulic i parkingów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, oczyszczone w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w aktualnych przepisach szczególnych,
5) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,
6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.
§ 25. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:
1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) lokalizację pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych,
3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy Narew.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 26. 1. . Ustala się, że do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren objęty planem może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
2. Nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
§ 27. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów stanowiących własność komunalną gminy lub nabywanych przez gminę na cele publiczne oraz dla terenów zabudowanych nie ustala się stawki procentowej,
2) dla innych terenów niezabudowanych - 30% (słownie trzydzieści procent).
Rozdział 13
Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
§ 28. W zakresie obrony cywilnej:
1) w budynkach zabudowy jednorodzinnej, usługowej i techniczno - produkcyjnej obowiązek przewidywania w projektach budowlanych ukryć typu II wykonywanych przez użytkowników obiektów,
2) w przypadku budynku usługowego, produkcyjnego lub mieszkalnego projektowanego na więcej niż 15 osób, obowiązek opracowania "Aneksu OC" na przystosowanie budynku na ukrycie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP,
3) awaryjną studnię wody pitnej na terenie oznaczonym symbolem 4MN,PU,
4) obowiązek proj. dostosowania oświetlenia zewnętrznego (np. ulic i budynków) do wygaszania,
5) szerokość ewent. ulic wewnętrznych min. 10m uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie.
§ 29. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek:
1) projektowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami budowlanymi,
2) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zapewnienia zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych oraz zaprojektowania dróg przeciwpożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
Rozdział 14
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
§ 30. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i grunty leśne na cele nierolnicze i nieleśne, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni 6,9337 ha, z tego:
1) 0,4787 ha gruntów leśnych sklasyfikowanych jako użytek leśny klasy LsVI - na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7230-32/09 z dnia 17 lipca 2009r.), położonych w obrębie geodezyjnym Narew na części działki Nr 1725,
2) 6,4550 ha gruntów rolnych kl. IV, V i VI - na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod zagospodarowanie, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm), położonych we wsi Narew (część działki Nr 1725) i położonych we wsi Ancuty (działki Nr 115/5, 115/8 i część działki 115/7),
3) pozostałe grunty rolne i leśne uzyskały zgodę na cele nierolnicze i nieleśne w ramach planów przyjętych uchwałami Nr XXVI/137/02 Rady Gminy Narew z dnia 28 czerwca 2002 roku, Nr XXIV/161/98 Rady Gminy Narew z dnia 30 kwietnia 1998r, Nr XIV/102/96 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 1996r.
Rozdział 15
Postanowienia końcowe
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz
Załącznik nr 1A
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 1A
Załącznik nr 1B
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik1B.pdf

Załącznik Nr 1B
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6i7
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik6i7.doc

Załącznik Nr 6 i 7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Narew
z dnia 30 września 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe