Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/161/09 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 8 października 2009r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Czyżew-Osada:
1) ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 690 - ul. Duży Rynek do drogi gminnej - ul. Polnej, w skład której wchodzą działki o numerach: 419/2,420/2,420/4,423/2,424/2,428/2,429/4,430/3 i 824 z obrębu geodezyjnego Czyżew-Osada - nazwę "Piwna",
2) ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną biegnącą od drogi krajowej nr 63 - ul. Nurskiej do ulicy Piwnej, w skład której wchodzą działki o numerach: 426/3,427/2,642 i 649/1 z obrębu geodezyjnego Czyżew-Osada - nazwę "Krótka".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe