Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 września 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duze prowadzenia i finansowania zadania "Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym"

Tekst pierwotny

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................Porozumienie
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia .................... 2009 r.


pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w osobach:
1) Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego
2) Adam Kamiński - Wicestarosta Powiatu Białostockiego
a Gminą Dobrzyniewo Duże reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże:
1) Zenona Szypcio
w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duze prowadzenia i finansowania zadania "Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym"
Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Uchwały Nr XXXV/325/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania "Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym" oraz Uchwały Nr XXXVII/151/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym" strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1.
1) W związku z Uchwałą Nr XXXVII/151/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duze z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym", Gmina zapewnia środki finansowe w wysokości 21.874 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote).
2) Inwestorem zadania objętego porozumieniem jest Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 2.
1) Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1385B.
2) Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala na dysponowanie pasem drogowym przy wykonywaniu zadania określonego w § 1.
3) Powiat uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.
§ 3.
1) Koszty wykonanego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pokrywać będzie realizując przedstawione przez wykonawców faktury, wystawione na podstawie protokołów odbioru, do których wykonawca każdorazowo dołączy komplet dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
2) Wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z zawarcia porozumienia ponosi Gmina Dobrzyniewo Duże.
§ 4. Po zakończeniu realizacji powierzonego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przekaże Powiatowemu Zarzadowi Dróg w Białymstoku, pełniącemu w imieniu Zarządu Powiatu funkcję zarządu drogi, poniesione przez Gminę Dobrzyniewo Duże nakłady inwestycyjne dowodem PT.
§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rostrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2009r.
§ 7. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Gminy Dobrzyniewo Duże i trzy egzemplarze dla Powiatu Białostockiego.
Starosta Powiatu BiałostockiegoWiesław Pusz
Wicestarosta Powiatu BiałostockiegoAdam Kamiński
Wójt Gminy Dobrzyniewo DużeZenon Szypcio
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe