Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2009r. sprawie przekazania pomiędzy zarządcami dróg, zarządzania droga powiatową Nr 1320B Łosiniec -Zdroje -Bombla i Nr 1307B Janów - Ostra Góra- Niemczyn w zakresie przebudowy skrzyżowań z droga gminną Nr 104822B Jezierzysk - Zdroje z w związku z planowaną do realizacji przebudową drogi gminnej Jezierzysk - Zdroje

Tekst pierwotny

Zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w osobach:
1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego
2. Adam Kamiński - Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Zwanym dalej "Przekazującym" a Gminą Czarna Białostocka reprezentowaną przez:
Tadeusza Matejko - Burmistrza Czarnej Białostockiej Zwaną dalej "Przejmującym"
W sprawie przekazania pomiędzy zarządcami dróg, zarządzania droga powiatową Nr 1320B Łosiniec -Zdroje -Bombla i Nr 1307B Janów - Ostra Góra- Niemczyn w zakresie przebudowy skrzyżowań z droga gminną Nr 104822B Jezierzysk - Zdroje z w związku z planowaną do realizacji przebudową drogi gminnej Jezierzysk - Zdroje.
§ 1. 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu dróg powiatowych Nr 1320B i 1307 B na czas przebudowy skrzyżowań z drogą gminną Nr 104822B wynikające z ustawy o drogach publicznych - szczególności art. 20,21,22,40,42 a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.
2. Przekazujący wyraża zgodę Przejmującemu na dysponowanie nieruchomością tj. skrzyżowaniami z drogą gminną w celu przebudowy o którym jest mowa w ust. 1 w zakresie objętym dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę, decyzja Nr 596, znak AR7351-2-3/2006p wydanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku dnia 23 czerwca 2006 r.
§ 2. Przekazania praw i obowiązków Zarządu Dróg, o którym mowa w § 1 ust 1 obejmuje okres od dnia protokólarnego przekazania inwestorowi placu budowy do dnia zakończenia robót i oddania do użytkowania przedmiotu przebudowy.
§ 3. 1. Przekazujący zapewni 25 % kosztów przebudowy skrzyżowań na drogach powiatowych, nie więcej niż 30.000 zł..
2. Przekazanie środków nastąpi po przedstawieniu faktury za wykonany zakres zadań na drodze powiatowej, które planowane są na rok 2010.
§ 4. 1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie po uprzednim pisemnym wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenie wynosi 3 miesiące.
2. W razie naruszenia prawa lub postanowienia porozumienia Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym
§ 5. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zwartego za zgodą obu stron.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.
§ 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Powiatu Białostockiego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 1 do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Starosta Powiatu Białostockiego

Wiesław Pusz
Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Adam Kamiński
Burmistrz Czarnej Białostockiej

Tadeusz Matejko
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe