Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 4/2009 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania drogą powiatową

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 29 września 2009 r. w Białymstoku pomiędzy: Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w osobach:
1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego,
2. Adam Kamiński - Wicestarosta Powiatu Białostockiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Borodziuk, a Gminą Choroszcz, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy Jerzego Ułanowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Choroszcz Joanny Kunikowskiej,
na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), o następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Choroszcz oświadcza, iż jest inwestorem w zakresie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Choroszcz - Sienkiewicze" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zaprojektowanego w ramach tego zadania przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo, zwanego dalej "inwestycją".
2. Gmina Choroszcz oświadcza, iż stosownie do uchwały Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zobowiązania się do realizacji i współfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Choroszcz - Sienkiewicze", zapewnia ona na realizację inwestycji środki finansowe w roku 2010 do kwoty 1.289.990 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), z uwzględnieniem dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 2. 1. W celu realizacji inwestycji opisanej w § 1, Zarząd Powiatu Białostockiego powierza, a Burmistrz Choroszczy przyjmuje, stosownie do uchwały Nr XXXVI/337/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową, na okres do 31 grudnia 2010 roku, zarządzanie drogą powiatową Nr 1535 B Białystok - Kruszewo, na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Choroszcz - Sienkiewicze.
2. Powiat Białostocki oświadcza, iż udzieli Gminie Choroszcz dotacji celowej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na roboty drogowe wykonywane w pasie drogi powiatowej, w ramach inwestycji opisanej w § 1, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Choroszcz dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
3. Powiat Białostocki zapewni na ten cel środki finansowe z budżetu na rok 2010.
§ 3. Dotacja określona w § 2 ust. 2 zostanie wpłacona na rachunek bankowy Gminy Choroszcz nr 41 8060 0004 0130 0169 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Białystok Oddział Choroszcz w terminie do 30.07.2010 r. po zaakceptowaniu wniosku do dofinansowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§ 4. Gmina Choroszcz zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanej dotacji wyłącznie na roboty drogowe związane z inwestycją, w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 5. Wykorzystanie dotacji niezgodne § 4 skutkować będzie roszczeniem o jej zwrot.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 7. Gmina Choroszcz przedłoży rozliczenie udzielonej dotacji Zarządowi Powiatu Białostockiego w ciągu miesięca od zakończenia zadania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami porozumienia będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Choroszcz i trzy egz. dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz
Skarbnik Gminy Choroszcz

Joanna Kunikowska
Starosta Powiatu Białostockiego

Wiesław Pusz
Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Adam Kamiński
Skarbnik Powiatu Białostockiego

Maria Borodziuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe