Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 26 października 2009r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 Nr 25 poz. 162, Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.
W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku został zarejestrowany jeden kandydat, zgodnie z art. 188 cytowanej ustawy, głosowania nie przeprowadzono, a za wybranego na radnego uznaje się Pana Piotra Rusieckiego z KWW NASZA GMINA LIPSK-NOWE PERSPEKTYWY.
Komisarz Wyborczy w Suwałkach

Cezary Olszewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe