Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 26 października 2009r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 Nr 25 poz. 162, Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.
§ 1.
a) Wybory przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych.
b) Wybierano 2 radnych spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
c) Wybrano 2 radnych.
§ 2.
a) Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 3, nr 6, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgach.
§ 3. Wyniki wyborów :
1. Okręg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
a) Wybory odbyły się.
b) Głosowania nie przeprowadzono.
c) Radnym został wybrany : z listy nr 1 KWW "DEMOKRACJA" KOWALEWSKI Stanisław Sylwester
d) W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
2. Okręg wyborczy nr 6, w którym wybierano 1 radnego.
a) Wybory odbyły się
b) Głosowania nie przeprowadzono.
c) Radną została wybrana : z listy nr 1 KWW "DEMOKRACJA" RADZEWICZ Henryka
d) W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Suwalkach

Cezary Olszewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe