reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/586/09 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 26 października 2009r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956), w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. Muzeum Wojska w Białymstoku nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Treść statutu została uzgodniona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 3. Traci moc statut Muzeum Wojska w Białymstoku, nadany uchwałą nr XXVII/336/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 maja 2000 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak
Załącznik do Uchwały Nr XLVII/586/09
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 października 2009 r.
STATUT MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Muzeum Wojska w Białymstoku, zwane dalej "Muzeum", jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 04/94.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.
3. Organizatorem Muzeum jest Miasto Białystok, które zapewnia Muzeum środki na utrzymanie i rozwój.
§ 2. Muzeum działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Białystok, a terenem działania miasto Białystok i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4. Muzeum gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra dziedzictwa kulturalnego, w zakresie historii wojskowości. Prowadzi badania naukowe oraz działalność upowszechnieniową i edukacyjną w tym zakresie. Muzeum zajmuje się również dyscyplinami pomocniczymi historii wojskowości i historią państwa polskiego.
§ 5. 1. Muzeum realizuje cele określone w § 5 poprzez:
1) gromadzenie zabytków z zakresu swojej działalności;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczenie i konserwację zbiorów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
9) prowadzenie działań artystycznych i upowszechniających kulturę;
10) prowadzenie działalności wydawniczej poprzez m.in. publikację wyników prowadzonych badań naukowych, przewodników po posiadanych zbiorach, prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności oraz katalogów, folderów do wystaw.
2. Muzeum, realizując cele statutowe, współpracuje z innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i innymi osobami czy jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Rozdział 3
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
§ 6. Nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.
§ 7. 1. Muzeum jest zarządzane i reprezentowane na zewnątrz przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku, na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
2. Dyrektor Muzeum organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.
§ 8. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. W skład Rady Muzeum wchodzi od 5 do 9 osób.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum zwołuje Prezydent Miasta Białegostoku.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 9. 1. W Muzeum działa kolegium doradcze pod nazwą Rada Naukowa Ośrodka Badań Historii Wojskowej, jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.
2. Kolegium prowadzi czynności w zakresie analizowania i opiniowania działalności merytorycznej.
3. W skład kolegium wchodzi do 10 członków.
4. Kolegium wyłania ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego, na wniosek Dyrektora Muzeum, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
6. Kadencja członków kolegium trwa 4 lata.
§ 10. 1. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu członków kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokoły kolegium wraz z uchwałami przekazywane są Dyrektorowi Muzeum.
4. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegium zapewnia Muzeum.
§ 11. W skład struktury Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Administracyjny;
2) Dział Historyczny;
3) Dział Oświatowy i Obsługi Wystaw;
4) Ośrodek Badań Historii Wojskowej.
§ 12. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM
§ 13. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan działalności Muzeum, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji z budżetu Miasta Białegostoku i zatwierdzony przez Dyrektora.
3. Wysokość rocznej dotacji dla Muzeum uchwala Rada Miejska Białegostoku.
4. Działalność Muzem jest finansowana z przychodów, którymi są:
1) roczna dotacja z budżetu Miasta Białegostoku;
2) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności;
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje otrzymywane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
§ 14. Do składania, w imieniu Muzeum, oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora i Głównego księgowego Muzeum lub osób przez nie upoważnionych.
§ 15. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, plakatów i pamiątek;
2) wypożyczania wystaw i przygotowywania dokumentacji instytucjom pozamuzealnym;
3) świadczenia usług konserwatorskich;
4) przygotowywania opinii i opracowań na zlecenie indywidualnych podmiotów;
5) wynajmu pomieszczeń.
2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska Białegostoku, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama