reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 23 października 2009r.

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej

zawarte dnia 23 października 2009 r. pomiędzy: Zarządem Powiatu Sokólskiego reprezentowanym przez: 1. Franciszka Budrowskiego - Starostę Sokólskiego, 2. Cecylię Waszkiewicz - Wicestarostę a Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej: Tadeuszem Ciszkowskim
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/238/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 października 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenia przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej i uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Sokólskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, strony postanawiają, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Gminie Dąbrowa Białostocka prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej, zwanej dalej "Biblioteką", wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na rzecz Powiatu Sokólskiego.
2. Obowiązki i uprawnienia Biblioteki związane z realizacją zadań biblioteki powiatowej to:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie:
a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
c) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
d) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w § 1 ustala się na rok 2009 w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Środki, o których mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu Sokólskiego przekaże Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej w terminie do dnia 20 listopada 2009 r.
3. Wielkość środków finansowych na kolejne lata strony ustalą w aneksie do porozumienia.
§ 3. Zarządu Powiatu Sokólskiego ma prawo do:
1) nadzorowania i kontrolowania realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę;
2) kontrolowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych, o których mowa w § 2.
§ 4. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa Zarządowi Powiatu Sokólskiemu roczne sprawozdanie finansowe i rzeczowe z realizacji powierzonych zadań w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania środków finansowych, o których mowa § 2.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 6. 1. Każda ze stron porozumienia może to porozumienie rozwiązać po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia porozumienia może zostać skrócony do trzech miesięcy, jeżeli obie strony zgodnie tak postanowią.
3. Skutek w postaci rozwiązania porozumienia nastąpi z upływem roku budżetowego, w którym skończył się bieg okresu wypowiedzenia.
§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama