Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806),2005r.Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006 r.Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz.420) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828, i Nr 251 poz. 1847 oraz 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatakch i opłatach lokalnych, o masie całkowitej :
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 420,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 560,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 280,00 zł
2) od samochodu ciężarowego,o którym mowa w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 902,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 127,00 zł
c) powyżej 9 do ponizej 12 ton - 1 353,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego - 902,22 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 niniejszej uchwały,
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 494,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 967,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX( 141)08 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiazuje od 01.01.2010 roku.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/213/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 2 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 10,00 150,00
13 14 150,00 400,00
14 15 400,00 560,00
15 560,00 1270,00
Trzy osie
12 17 150,00 250,00
17 19 250,00 520,00
19 21 650,00 670,00
21 23 1080,00 1208,00
23 25 1100,00 1600,00
25 1200,00 1600,00
Cztery osie i więcej
12 25 670,00 700,00
25 27 700,00 1060,00
27 29 1060,00 1680,00
29 31 1680,00 2480,00
31 1700,00 2480,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/213/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 10,00 40,00
18 25 270,00 790,00
23 31 570,00 930,00
31 1660,00 1960,00
Trzy osie i więcej
12 40 1450,00 1750,00
40 1750,00 2580,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/213/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 12 listopada 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 10,00 30,00
18 25 180,00 330,00
25 330,00 570,00
Dwie osie
12 28 220,00 320,00
28 33 630,00 860,00
33 38 860,00 1310,00
38 1200,00 1720,00
Trzy osie i więcej
12 38 690,00 960,00
38 1112,00 1300,00
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe