Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/199/09 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.: Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/180/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w § 8 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego … .
2. Określa się wysokość dodatków za pracę w trudnych warunkach w następujących wysokościach:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia grupowe i indywidualne, które wynikają z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych w wysokości 3 % jego wynagrodzenia zasadniczego;
2) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, za każdą godzinę przepracowaną w tym systemie nauczania;
3) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej, za każdą godzinę przepracowaną w tym systemie nauczania;
3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą do 16 roku życia określone w §8 pkt 4 - 16 rozporządzenia to jest:
1) rewalidacyjno - wychowawcze;
2) indywidualne nauczanie ucznia zakwalifikowanego do nauczania specjalnego, którego stan zdrowia z powodu stanów chorobowych uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).
4. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
5. Ustala się dodatek za pracę w uciążliwych warunkach w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tym systemie godzinę nauczania wymienioną w ust. 3 i ust 4.
6. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu:
1) choroby ucznia;
2) innych przyczyn powodujących przerwanie dotychczasowego systemu nauczania.
7. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy w stosunku do nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora starosta.
8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Jan Łuba
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe