Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/203/09 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708,Nr 187, poz.1381,Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791,Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370,Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619,Nr 62, poz.504, Nr 79 , poz. 666) Rada Powiatu w Sejnach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/190/06 Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach ze zmianami przyjętymi w Uchwale Nr XXXVII/198/06 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach, wprowadza się następującą zmianę: - w §8 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sejnach".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Jan Łuba
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe