Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/226/09 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 października 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r, Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo wprowadza się następujące zmiany:
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

mgr Grzegorz Curyło
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/226/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.
SIEĆ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie miasta Grajewo mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w następujących szkołach i przedszkolach:
a) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 11 Listopada 12,
b) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. I. Krasickiego 2,
c) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Ełcka 31,
d) Przedszkole Miejskie Nr 6, Os. Południe 34,
e) Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Szkolna 12,
f) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Konstytucji 3 Maja 23,
g) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 1,
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe