Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), w związku z art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzupełnia się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Grajewo o inne formy wychowania przedszkolnego, tj. Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie.
§ 2. Organizację Zespołu wymienionego w § 1 określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady

Grzegorz Curyło
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/227/09
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2009 r.
Regulamin organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie
§ 1. 1. Nazwa: Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie, zwany dalej Zespołem.
2. Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 1 19-200 Grajewo Tel.086 272 30 63.
§ 2. Zespół działa na podstawie:
1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
3) Konwencji Praw Dziecka,
4) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i innych obowiązujących aktów prawnych,
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz.693).
§ 3. Cele i zadania Zespołu
1. Głównym celem Zespołu jest wyrównywanie szans dzieci z terenu miasta Grajewo w dostępie do edukacji przedszkolnej, zwiększenie szans edukacyjnych w zakresie osiągnięcia gotowości szkolnej oraz dostępu do opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez:
1) zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom,
2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym zasobem możliwości rozwojowych,
3) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
4) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
5) sprawowanie opieki na dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu,
6) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej",
7) otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
8) zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami,
9) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
10) prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
3. Zadania wynikające z wyżej wymienionych celów realizowane są w szczególności poprzez:
1) zapewnienie opieki i stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych potrzeb dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
2) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka, tworzenie warunków do rozwoju ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
3) rozwijanie w dziecku umiejętności poznawczej otaczającego świata i samego siebie oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
4) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej oraz kształtowanie zasad dobrego wychowania,
5) rozwijanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności i życzliwości przez stosowanie otwartych form pracy,
6) budowanie systemu wartości,
7) rozwijanie kultury i tradycji regionalnej oraz wiedzy o otaczającym świecie.
4. Dla realizacji celów i zadań wymienionych wyżej Zespół korzysta z:
1) sal do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki szkolnej,
3) czytelni, świetlicy i stołówki szkolnej,
4) gabinetu pielęgniarskiego,
5) gabinetu pedagoga szkolnego,
6) gabinetu logopedy,
7) pomieszczeń: administracyjnego, gospodarczego i socjalnego,
8) salki do gimnastyki korekcyjnej,
9) szatni,
10) oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego wychowanków.
§ 4. Organizacja Zespołu.
1. Dzienny wymiar zajęć Zespołu wynosi 5 godzin, w tym w ciągu 4 godzin realizowane będą zajęcia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć trwa 60 minut.
2. Tworzy się dwie grupy Zespołu. Zajęcia pierwszej grupy odbywać się będą w poniedziałek, środę, piątek od godz. 7.00 do 12.00. Zajęcia drugiej grupy odbywać się będą we wtorek i czwartek od 7.00-12.00 oraz w środę od 12.00-17.00.
3. W ciągu tygodnia każda grupa zrealizuje 12 godzin zajęć, w czasie których realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
4. Liczba dzieci w grupie wynosi od 6 do 15.
5. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
6. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
7. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przepisami o organizacji roku szkolnego.
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela i podany do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) na tablicy informacyjnej.
§ 5. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Zespole.
1. Do Zespołu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Grajewo.
2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Zespołu po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia.
3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane, utworzą listę rezerwową.
4. Lista dzieci przyjętych do Zespołu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej szkoły.
5. Formularze karty zgłoszenia o przyjęcie dziecka do Zespołu dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.
6. Przyjmowanie dzieci w czasie roku szkolnego odbywać się będzie w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych Zespołu.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Zespołu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.
§ 6. Prawa i obowiązki wychowanków Zespołu:
1. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno -opiekuńczego, zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym,
2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) życzliwego, równego traktowania,
4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",
7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,
8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja",
11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
2. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają obowiązek:
1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego wychowania i nauczania,
2) szanować odrębność każdego kolegi i koleżanki,
3) przestrzegać zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność,
5) uczestniczyć w pracach porządkowych,
6) przestrzegać zasady równych praw do korzystania ze wspólnych zabawek,
7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych,
8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
9) pomagać kolegom i koleżankom.
3. Zespół dba o bezpieczeństwo wychowanków poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły i na zewnątrz wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) stosowanie odpowiednio przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516), w tym zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o systemie oświaty.
3) zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli,
4) omawianie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
5) przeznaczenie do zajęć oddzielnej sali,
6) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu wychowanków i rodzaju zajęć,
7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego
8) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawczo-dydaktycznych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
9) szkolenie nauczycieli pracujących w Zespole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Zespołu w przypadku, gdy:
1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także gdy będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostaną wszelkie oddziaływania wychowawcze,
2) informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą,
3) nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka trwa przez 7 kolejnych dni zajęć w Zespole.
5. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Zespołu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.
§ 7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
1. W czasie zajęć bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz bezpieczne warunki w czasie pobytu w Zespole oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek zapewnia nauczyciel.
2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpieczną, stałą opiekę dzieciom w czasie ich pobytu w budynku, jak również w trakcie zajęć poza budynkiem Zespołu,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
3. W zajęciach prowadzonych w Zespole mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów).
§ 8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do Zespołu i odbierania ich z Zespołu, bądź przez osoby pisemnie wskazane i upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych).
2. Osoba odbierająca dziecko z Zespołu nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających.
3. Na zajęcia dzieci należy przyprowadzać i odbierać w godzinach wskazanych w §4 ust. 2.
4. Dziecko przyprowadzane do Zespołu musi być oddane do Zespołu pod opiekę nauczycielowi.
5. W drodze do Zespołu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione.
§ 9. Warunki organizowania zajęć dodatkowych.
1. W Zespole nieodpłatnie organizowane są zajęcia dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 1 godziny zajęć z języka angielskiego, 1 godziny zajęć z informatyki, 1 godziny zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
2. Każde dziecko może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego po złożeniu pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), zawartej w Karcie zgłoszenia, o której mowa w §5 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Zespole.
1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe zadania Zespołu, w szczególności do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanych w Zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości zajęć otwartych, wystaw prac wykonywanych przez dzieci,
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz opracowanym programem nauczania i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, która podlega kontroli Dyrektora szkoły,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz sporządzanie dokumentacji z tej obserwacji w postaci notatek w dzienniku zajęć,
4) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, wypełniając opracowany w tym celu przez dyrektora szkoły formularz,
5) współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną wspomagana badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, współpraca z sądem rodzinnym, policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe