Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/624/09 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420) Rada Miejska w Łapach, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/624/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe